Görsel Yok

10. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

İKTİSAT İNALOĞULLARI İLÂÇ İNANÇOĞULLARI (Lâdik Beyliği) İLÂÇ ALIŞKANLIĞI İNCİ İLÂH İNCİÇİÇEĞİ (Convallaria majalis) İLÂHİ (Bkz. NazımŞekilleri) İNCİL İLDENİZLİLER İNCİNME İLETKENLİK İNCİR AĞACI (Ficus carica) İLHANLILAR […]

Görsel Yok

İktisat

26 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wirtschaft, Ökonomie (f), Fr. économie (f), İng. economy. İnsanların malları istihsal (üretim) etmek ve bunları istihlâk (tüketim) edilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için […]

Görsel Yok

İl

26 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wilajet (n), Fr. Province (m), İng. Province. Merkezî idârenin taşra birimlerinin en büyüğü; bir memleketin, bir vâli tarafından idâre edilen bölümlerinden her biri. Merkezî […]

Görsel Yok

İlâç

26 Şubat 2020 admin 0

Alm. Arznei (f), Medikament (n), Fr. Médicament, reméde (m), İng. Medicine, drug. Teşhis, hastalıklara karşı korunma, tedâvi veya hastalıkları teskin etmek amacıyla, canlılara muhtelif yollardan […]

Görsel Yok

İlâç Alışkanlığı

26 Şubat 2020 admin 0

Alm. Rauschgiftsucht (f), Fr. Toxicomanie (f), l’habitude des drogues, İng. Drug abuse, Drug addiction. Bir ilâca veya maddeye bağımlı olma ve almayınca eksikliğini hissetme durumu. […]

Görsel Yok

İlâh

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Gott (m), Fr. Dieu (m), İng. God. Tapılan varlık, tanrı. İlâh kelimesi, kökü esas alındığında, tapmak, şaşırmak, bocalamak, himâye ve huzur ihtiyâcı ile birisine […]

İlim

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Wissenschaft (f), Fr. science, İng. Knowledge, science. Eşyânın ve olayların idrâki, kavranması; maddî mânevî sırlara vâkıf olma ve bilme. İlim, lügatte “bilmek” demektir. İlmin […]

Görsel Yok

İlmihâl

8 Ocak 2020 admin 0

Her Müslümanın, îmân, amel ve ahlâk ile ilgili öğrenmesi ve yapması lâzım olan bilgiler veya bu bilgileri anlatan kitap. İlmihâl bilgilerine zarûrât-ı dîniyye, yâni zarûrî […]

Görsel Yok

İlyâs Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Benî İsrâil’e gönderilen peygamberlerden, Mûsâ aleyhisselâmın dînini insanlara bildirmek için Allahü teâlâ tarafından vazîfelendirildi. Hazret-i Mûsâ’dan sonra Benî İsrâil kavmine gönderilen peygamberlerin hepsi Tevrât’ın hükümlerini […]

Görsel Yok

İmâm

8 Ocak 2020 admin 0

Öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, üç mânâda kullanılmıştır. Birincisi, namazdaki imâm olup, câmilerde, mescitlerde […]

Görsel Yok

İmâm-ı A’zam Ebu Hanife

11 Mayıs 2020 admin 0

Ehl-i sünnetin dört büyük imâmından birincisi. Hanefî Mezhebinin kurucusu ve Ehl-i sünnetin reisi. Kendisine İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe denilmiştir. Asıl adı Nûman’dır. 699 (H. 80) […]

Görsel Yok

İmâm-ı Mâlik

13 Mayıs 2020 admin 0

Ehl-i sünnetin dört mezhebinden biri olan Mâlikî mezhebinin imâmı. Adı Mâlik bin Enes, künyesi Ebû Abdullah’tır. 711 veya 713 (H. 93 veya 95) yılında Medîne’de doğdu. 795 (H. 179) […]

Görsel Yok

İmam-ı Matüridi

13 Mayıs 2020 admin 0

Ehl-i sünnetin iki îtikat imâmından biri. İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Künyesi Ebû Mansûr olup, Mâtürîdî ismiyle meşhur olmuştur. Doğum târihi kesin bilinmemekte olup, Semerkand’ın Mâtürid kasabasında 852 (H.238) de doğduğu […]

İmâm-ı Rabbânî

16 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen büyük İslâm âlimi ve büyük velî. Adı, Ahmed bin Abdülehad’dir. 1563 (H. 971) senesinde aşûre günü Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu. 1624 (H. 1034) […]

Görsel Yok

İmâm-ı Şâfi’î

13 Mayıs 2020 admin 0

Ehl-i sünnetin dört mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebinin imâmı. Adı, Muhammed bin İdris bin Abbâs bin Osman bin Şâfiî bin Sâib Kureyşî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Anne ve […]

Görsel Yok

İmâm-ı Züfer

12 Mayıs 2020 admin 0

Hanefî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerinden. Hadîs ilminde de meşhur bir âlim olup, İmâm-ı A’zamın önde gelen talebelerindendir. Künyesi, Ebû Hüzeyl’dir. Aslen İsfehanlıdır. 728 (H.110) senesinde doğdu. 775 […]

İman

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Glaube (f), Fr. Foi (f), İng. Faith, Bélief. Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhisselâmın, O’nun resûlü olduğuna inanmak. Bir şeyin varlığına kesin olarak inanmak. Bir […]

Görsel Yok

İmpuls

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. (An) stoss (m); Antrieb (m), Fr. Impulsion (f), İng. Impulse. Bir kuvvetin, belirli süre içerisinde bir cisme uygulanması hâlinde, bu kuvvet ile etki süresinin […]

Görsel Yok

İncir Ağacı (Ficus carica)

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Feigenbaum (m), Fr. figuier, İng. fig tree. Familyası: Dutgiller (Moraceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege veAkdeniz bölgesi. Mart-nisan aylarında çiçek açan, 1,5-6 m yüksekliğinde, süt […]

Görsel Yok

İndirgenme ve Yükseltgenme

7 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Reduktion und Oxydation (f), Fr. Rèduction et oxydation (f), İng. Reduction and oxidation. Bir elementin, kimyâsal reaksiyonda elektron alması olayına indirgenme denir. İndirgenme olayına […]

İnsan

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Dermensch, Fr. Humain, İng. Human. Canlıların en üstün yaradılışlı olanı. İnsan; akıl sâhibi olması, sosyal hayat içinde yaşaması, yüksek bir zekâ seviyesinin olması, ruh […]

Görsel Yok

İrâde

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Wille (m), Fr. Volonté (f), İng. Will. İstemek, dilemek bir şeyi yapmaya karar verip azimli olmak. Lügatte; “dilemek, bir şey üzerinde karar kılarak, onu […]

Görsel Yok

Îsâ Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen ve Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir. Annesi hazret-i Meryem’dir. Allahü teâlâ […]

Görsel Yok

İshâk Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Şam ve Filistin ahâlisine gönderilen peygamberlerden. İbrâhim aleyhisselâmın ikinci oğludur. Annesi hazret-i Sâre’dir. Büyük kardeşi İsmâil aleyhisselâmdan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir. İbrâhim aleyhisselâm, Nemrûd’un […]

İslâmi Edebiyât

15 Ağustos 2019 admin 0

Alm. İslamiche Letaratur, Fr. Littérature İslamique, İng. Islamic literature. İslâmiyetten sonra Araplarda ve sonraları Müslüman ülkelerde gelişen edebiyât. Her milletin bir edebiyâtı olduğu gibi İslâmiyetten […]

İslâmiyet

26 Temmuz 2019 admin 0

Son peygamber hazret-i Muhammed’e “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderilen din. Bütün hurâfelerden, efsânelerden temizlenmiş olan, yalancı kerâmetleri reddeden, insanları günahkâr değil, aksine Allahın kulu ve […]

Görsel Yok

İsmâil Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâmın büyük oğlu ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden. Annesinin adı Hacer’dir. Hazret-i İbrâhim, Nemrud’un ateşinden kurtulduktan sonra, […]

Görsel Yok

İşmoil Aleyhisselâm

23 Şubat 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâmın neslinden olup, Mûsâ aleyhisselâmın dînini tebliğ etmiştir. İşmoil aleyhisselâm peygamber olarak gönderilmeden önce, Mısır ve Kudüs arasındaki Bahr-i Rûm (Rum […]

İstanbul

13 Mayıs 2022 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü           : 1.539 km² Nüfûsu                 : 14.8 Milyon ( 31 Aralık 2016) İlçeleri : Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, […]

Görsel Yok

İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 2022 admin 0

Osmanlı sultanlarından İkinci Mehmed Hanın 29 Mayıs 1453’te Bizans İmparatorluğunun başşehrini alması. Türk-İslâm mefkûresinde çok önemli bir yer işgâl eden İstanbul’un fethi, İslâmiyetle birlikte ortaya […]

Görsel Yok

İstidrâc

8 Ocak 2020 admin 0

Kâfir ve fâsıklarda (açıkça günâh işleyen Müslümanlarda) görülen âdet dışı hârikulâde, olağanüstü hâller. Buna, mekr-i ilâhî de denir. Tefsîr-i Mazharî’de buyruluyor ki: “Allahü teâlâ bir […]

İttihat ve Terakki

12 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Einheit und Fortschritt Partei, Fr. L’époque du Parti de L’union, İng. Union and progress Party. Türkiye’de kurulan ilk siyâsî parti. 21 Mayıs 1889’da İttihâd-ı […]

Jön Türkler

9 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Jungen Turken, Fr. Jeunes  Turcs, İng. Young Turks. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinde batı tarzı idâre ve fikirlerin gelişip yayılması için çalışanlara […]

Jüpiter

25 Şubat 2020 admin 0

Güneş sistemini meydana getiren dokuz gezegenden biri ve en büyüğüdür. Kütlesi 20,9×1023  ton – (19×1026 kg) Hacmi  14,2×1023 m3 Yoğunluğu      1,334 g/cm3 Ekvator çapı  […]

Kâ’b bin Züheyr

23 Şubat 2020 admin 0

Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin şâirlerinden. Künyesi Ebü’l-Mudarreb’dir. Kasîde-i Bürde denilen meşhûr şiirin sâhibidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 645 (H.26) senesinde Şam’da vefât etti. […]

Görsel Yok

Kabir

20 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Grab (mal) (m), Gabstätte (f), Fr. Tombeau, sépulcre (m), İng. Tomb, grave. Mezar; ölenin toprağa gömüldüğü yer. Derin kazılmış çukur bir yerin adı. Kabir […]

image_pdfimage_print