Görsel Yok

11. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

KÂDI MUHAMMED ZÂHİD KALE KÂDI SEMERKANDÎ KALEM KÂDI İYÂD KALEMTRAŞ KÂDI ŞÜREYH KALIN BARSAK KADIASKER (Bkz. Kazasker) KALIP KADIN TUZLUĞU (Bkz. Amberparis) KALITIM KADINEFENDİ KALKAN […]

Kadir Gecesi

18 Mayıs 2020 admin 0

İslâm dîninde mübârek gecelerin en kıymetlisi. Kadir Gecesi, Ramazân-ı şerîf ayı içinde bulunan bir gecedir. Hangi gecesinde olduğu kesin ve açık bildirilmemiştir. İmâm-ı Şâfiî on yedi, İmâm-ı A’zâm […]

Görsel Yok

Kâdı Muhammed Zâhid

23 Şubat 2020 admin 0

On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Semerkand’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden ve Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin on dokuzuncusudur. Silsile-i […]

Görsel Yok

Kâdıyânîlik

16 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’ın Pencap eyâletinde 1880 (H. 1296) senesinde Mirzâ Gulâm Ahmed Kâdıyânî tarafından kurulan sapık bir fırka. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge yaptıktan bir sene sonra ortaya çıkan […]

Görsel Yok

Kâfir

16 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Ungläubiger (m), Fr. Infidèle (m), İng. Unbeliever, infidel. Allahü teâlâyı ve O’nun gönderdiği dînin esaslarını kabul etmeyen, beğenmeyen, inanmayan. Kâfir lügatta; “örten, inkâr eden, […]

Görsel Yok

Kafiye

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Reim (n), Fr.  Rime (f), İng. Rhyme, rime. Mısra sonlarında, iki veya daha çok mısra arasında, değişik mânâda olan kelime ve eklerin heceleri arasındaki […]

Görsel Yok

Kâlib Aleyhisselâm

23 Şubat 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan Şem’ûn’un neslindendir. Babasının ismi Yuknâ’dır. Kendisine Yûşâ aleyhisselâmdan sonra peygamberlik verildi. Mûsâ aleyhisselâma bildirilen dînin emir ve […]

Görsel Yok

Kalp Cerrahisi

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Herzchirurgie, Fr. Chirurgie du coeur, İng. Heart surgery. Bir insanın kalbini ameliyat masasında durdurmak, içini açarak gerekli düzeltmeleri yapmak, sonra tekrar kapatıp uyararak sıhhatli […]

Görsel Yok

Kâsım bin Muhammed

23 Şubat 2020 admin 0

Tâbiînin büyüklerinden. Medîne-i münevveredeki yedi büyük âlimden biri. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük […]

Katâde bin Nu’mân

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan, Evs Kabîlesinden ve Ensârın ileri gelenlerinden. Ebû Ömer ve Ebû Abdullah künyeleriyle de bilinirdi. Doğum târihi bilinmemektedir. Evs kabîlesinden olup, Ebû Sa’îd-i Hudrî’nin […]

Görsel Yok

Kazâ ve Kader

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Schicksal, Vorherbestimmung, Fr. Fatalite, destin, destinèe, İng. Fate, destiny. Îmânın şartlarından biri. İslâmiyette inanılması lâzım olan altı temel şeyden altıncısı, kadere yâni hayır ve […]

Görsel Yok

Kedi (Felis)

10 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Katze (f), Fr. Chat (m), chatte (f), İng. Cat. Familyası: Kedigiller (Felidae). Yaşadığı yerler: Madagaskar hâriç, Eski ve Yeni Dünyâ kıtalarında evcil ve yabânî […]

Görsel Yok

Keffâret

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Busse, sühne (-gabe) (f), Fr. Expiation, pénitence (f), İng. Expiation, atonement. Günahları örten, işlenen günahların ve yapılan hatâların bağışlanması için yerine getirilen cezâî ibâdet. […]

Görsel Yok

Kelime-i Tevhîd

18 Ocak 2021 admin 0

“Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah” ibâresi. Tevhid kelimesi, İslâm dîninde tevhid inancını bildiren söz, tevhid inancı, Allahü teâlânın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselâmın […]

Keten (Linum)

7 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Lein (m), Fr. Lin, İng. Flax. Familyası: Ketengiller (Linocere), Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve İç Anadolu ve Karadeniz’de fazla olmak üzere Anadolu’nun çoğu yerinde. […]

Kıbrıs

10 Ağustos 2020 admin 0

Türkiye’nin güneyinde bulunan, Akdeniz’in üçüncü büyük adası. Türkiye’ye olan uzaklığı Anamur Burnundan 65 km’dir. Adanın yüzölçümü 9.251 km2 dir. Târihi Eski devirlerde Anadolu’nun bir parçası […]

image_pdfimage_print