Görsel Yok

13. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

LÂLELİ CÂMİİ LENFANJİT LAMA LENFOSİT LAMA (Lama glama) LENFÖDEM LAMARCK LENGÜİSTİK LAMARTİNE, Alphonse LENS (Bkz. Göz) LAMAİZM LENİN, Vladimir İlyiç LÂMBA LENZ KÂNUNU LAMBLİYAZİS LEONARDO […]

Görsel Yok

Lâleli Câmii

11 Aralık 2019 admin 0

Sultan Üçüncü Mustafa Han (1757-1774) zamanında yapılan, sanat değeri büyük bir câmi. Yapımına 1759 yılında başlanılan Lâleli Câmii 1763 yılında bitirildi. Kemerler üzerine kurulan bu […]

Görsel Yok

Lâmba

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Lampe (f), Fr. Lampe (f), İng. Lamp. Aydınlatma aracı. İçinde petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımının geçmesi ile aydınlık veren cihazların […]

Görsel Yok

Lâmiî Çelebi

11 Aralık 2019 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişmiş âlim, şâir ve velîlerden. İsmi, Mahmûd bin Osman bin Ali en-Nakkâş bin İlyâs Lâmiî’dir. Babası Sultan İkinci Mehmed Hanın ve Sultan İkinci […]

Görsel Yok

Latîfî

11 Aralık 2019 admin 0

On altıncı asır dîvân şâiri ve tezkire yazarı. Asıl adı Abdüllatîf’tir. 1491 yılında Kastamonu’da doğdu. Hatipzâdeler adı verilen bir âileye mensuptur. Dedesi Fâtih Sultan Mehmed […]

Görsel Yok

Leman Gölü

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Genfer See (m), Fr. Lac (m) Léman, İng. Lake of Léman. İsviçre’nin güneybatısında, yukarı Sawoie bölgesinin (Alplerin) kuzeyinde ve Rhone havzasının (Fransa’nın) kuzeydoğusunda yer […]

Görsel Yok

Lenf

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Lymphe (f), Fr. Lymphe (f), İng. Lymph. Hücreler arası sıvının, lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan mâyi. Vücudun her bölgesinde lenf kılcal damarları, […]

Görsel Yok

Lenf Bezi

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Lympheknoten (m), Fr. Lypmphe (f) nodun, İng. Lymph nodes. Lenf damarları üzerinde bulunan mikroskopik büyüklükten üç cm’ye kadar çapı olabilen yuvarlak oval biçimli cisimler. […]

Görsel Yok

Lenfosit

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Lymphezellen (m), Fr. lymphocyte, İng. lymphocyte, Lymph cell. Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihâbî hâdiselerin olduğu […]

Görsel Yok

Lengüistik

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Linguistik, Sprachwissenschaft (f), Fr. Linguistique (f), İng. Linguistics. İnsan dilinin ilmî araştırması. Hususiyet arz eden lisanların da ilmî incelenmesi olan lengüistik, lisanların gelişmesini, aralarındaki […]

Görsel Yok

Lenin, Vladimir İlyiç

11 Aralık 2019 admin 0

Rus Komünist Partisinin kurucusu, sosyalist fikirlerin ilk tatbikçisi, yazar, ihtilâlci ve diktatör. Asıl adı Vladimir İlyiç Ulyanov’dur. “Lenin” lakabını Rus Komünist İhtilâlinde aldı. 1870’de Volga […]

Görsel Yok

Leonardo Da Vinci

11 Aralık 2019 admin 0

İtalyan sanatçısı ve ilim adamı. İslâm âlimlerinin batıyı etkisi altına almasından ve Fâtih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethinden sonra, teknikte ve dinde yenilikler yapmak zorunda […]

Görsel Yok

Leş

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Tierkadaver (m), Aas (n), Fr. Charogne (f), İng. Carcass, carrion; slut (kadın), scoundrel (erkek). Kendiliğinden ölmüş hayvan, besmelesiz kesilerek öldürülen hayvan. Leş, aynı mânâda […]

Görsel Yok

Leskofçalı Gâlib

11 Aralık 2019 admin 0

Encümen-i şuâra şâirlerinden. 1829 (H.1245) senesinde Leskofça’da doğdu. Üsküp Vâlisi İsmâil Paşanın oğludur. İsmâil Paşanın Afyonkarahisar’a tâyin olması üzerine iki sene Afyonkarahisar’da kaldı. İki sene […]

Görsel Yok

Levent

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Marinesoldat (m), Fr. Soldat (m), İng. Marine soldier. Osmanlı donanmasında hizmet gören askerî sınıf. Türkçe, Farsça ve İtalyancada ayrı ayrı mânâlara gelen kelime aslen […]

Görsel Yok

Levh-i Mahfûz

11 Aralık 2019 admin 0

Allahü teâlânın takdîr ettiği ve kâinâtta olacak şeylerin yazılı bulunduğu levha. “Kitâb-ı mübîn”, “kitâb-ı meknûn”, “kitâb-ı ma’kum” gibi isimleri de vardır. Onda yazılı olanlar, artma […]

Görsel Yok

Levrek (Morone labrax)

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Seebarsch, Fr. Bar, İng. Bass. Familyası: Hanigiller (Serranidae). Yaşadığı yerler: Atlantik Okyanusu, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz sâhillerinde bulunurlar. Özellikleri: Boyu 40-100 cm kadardır. 8-10 […]

Görsel Yok

Leylek (Ciconia)

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Eigentliche Storch, Fr. Cigogne, İng. Stork. Familyası: Leylekgiller (Ciconiidae). Yaşadığı yerler: Eski ve Yeni Dünyâ’nın sıcak ve ılıman bölgelerinde. Özellikleri: Boyunları, ayakları ve gagaları […]

Görsel Yok

Lions Kulübü (Lions Club)

11 Aralık 2019 admin 0

1917 senesinde ABD’nin Texas eyâletine bağlı Dallas şehrinde masonlar tarafından kurulmuş olan sivil hizmet kulübü. Kulübün adı İngilizcede; “hürriyet ve anlayış berâberliği, milletlerimizin teminâtı (korunması)” […]

Görsel Yok

Lisânüddîn ibni Hatîb

11 Aralık 2019 admin 0

İspanya’da yetişen meşhur Müslüman tabip ve târihçi. İsmi, Muhammed bin Abdullah bin Saîd, künyesi Ebû Abdullah, lakabı Lisânüddîn’dir. 1313 (H.713) senesinde Gırnata yakınlarındaki Lûşe kasabasında […]

Görsel Yok

Lise

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Gymnasium (n), oberschule (f), Fr. Lycée (m), İng. High school, lycée. Ortaokuldan sonra üç yıllık öğretim yapan ve üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumu. Eski adı […]

Görsel Yok

Livâta

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Päderastie, Fr. Pédérastie, İng. Pederasty. Erkekler arası, cinsî ilişki. Halk arasında “puştluk”, “oğlan kirletmek” “gulamparelik” gibi adlarla da bilinen ve cinsî sapıklık olan bu […]

Görsel Yok

Lojistik

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Versorgungswesen (n), Fr. Logistique (f), İng. Logistics. Askerî birliklerde, barış ve bilhassa seferî zamanlarda kıtaların taşınması, silâh, cephâne, gıdâ ihtiyaçlarının ve sağlık hizmetlerinin karşılanması […]

Görsel Yok

Lût Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrâhim aleyhisselâmın kardeşinin oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ve ona inananlarla birlikte Nemrûd’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lût Gölü yanındaki […]

Görsel Yok

Lût Gölü

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Tote Meer (m), Fr. La mer Morte (f), İng. Dead sea. Ürdün ile İsrâil arasındaki meşhur göl. Kudüs’ün 24 km doğusundaki Ürdün Vâdisinde bulunan […]

Görsel Yok

Lütfi Paşa (Dâmâd)

11 Aralık 2019 admin 0

On altıncı yüzyıl kumandan, târihçi, ilim ve devlet adamı. Âilesi, doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Enderunda terbiye edilip, öğretim görerek yetiştirildi. Kânûnî Sultan Süleymân Han […]

Görsel Yok

Lütfü Kırdar

11 Aralık 2019 admin 0

Siyâset adamı ve hekim. 1888’de Kerkük’de doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Tıbbıyeye devâm etti. 1913’te Tıbbiyeyi bitiren Lütfü Kırdar, Necef ve Musul’da hekim […]

Görsel Yok

Luther, Martin

11 Aralık 2019 admin 0

Alman papazı. Hıristiyan din adamı olup, aynı zamanda reformcudur. Almanya’da Eisleben’de 1483’de doğan Luther, varlıklı bir köylü âilesinin çocuğudur. 1505 yılına kadar tahsîline devam ettikten […]

Görsel Yok

Mâbeyn

11 Aralık 2019 admin 0

Osmanlı saray ve konaklarında haremlik ve selamlık bölümlerini ayıran dâire. Arapçada “iki şeyin arası” mânâsındadır. Sultan İkinci Mahmûd Han devrinden îtibâren sarayların selamlık dâirelerine “Mâbeyn-i […]

Görsel Yok

Mac Arthur, Douglas

11 Aralık 2019 admin 0

İkinci Dünyâ Savaşında Güneybatı Pasifik Cephesindeki Müttefik Kuvvetlere komuta eden ABD’li general. 26 Ocak 1880’de Amerika’nın Little Rock şehrinde doğdu. Babası yüksek rütbeli bir subay […]

Görsel Yok

Maclaurin, Colin

11 Aralık 2019 admin 0

İskoçyalı matematikçi. Şubat 1698’de Kilmodon şehrinde doğdu. Üstün zekâya sâhib olan Colin, 11 yaşında Glasgow Üniversitesine girdi. 19 yaşında iken Îsâ Marischal Collagede matematik profesörü […]

Görsel Yok

Macritî

11 Aralık 2019 admin 0

Endülüs’te yetişen ünlü kimyâ ve matematik âlimi. İsmi, Mesleme bin Ahmed bin Kâsım bin Abdullah el-Macritî olup, künyesi Ebü’l-Kâsım’dır. 950 (H.338) senesinde, şimdi İspanya’nın başşehri […]

Görsel Yok

Madde

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Materie (f), stoff (m), substanz (f), Fr. Matière (f), substance (f), İng. Matter, substance. Boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan her şey. Bu târif […]

Görsel Yok

Mafya (Mafia)

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Mafia, maffia, Fr. Maffia, mafia, İng. Mafia, maffia. Kendi çıkarlarını korumak için her türlü yola başvuran, gizli ve hiyerarşik bir teşkilâtlanmaya dayalı zorla para […]

Görsel Yok

Mağara

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Höhle, Grotte (f), Fr. Caverne, grotte (f), antre (m), İng. Cave, cavern. Kaya içine veya yamaca doğru uzanan geniş kovuk. Yeraltı sularının tesiriyle, yer […]

Görsel Yok

Magellan Boğazı

11 Aralık 2019 admin 0

Güney Amerika’nın en güneyinde Atlas Okyanusunu Pasifik Okyanusuna bağlayan boğaz. Ana kıta ile Tierra del Fuego Takımadalarını ayırır. Bu takımadalar, Arjantin ve Şili arasında paylaşılmıştır. […]

Görsel Yok

Magellan, Ferdinand

11 Aralık 2019 admin 0

Lâtin Amerika’nın güney burnundaki, bugün kendi adıyla anılan Magellan Boğazını ilk defâ bulan ünlü Portekizli gemici. 1480 yılında Sabrossa’da doğdu. Küçük yaşta saray hizmetlerinde bulunan […]

Görsel Yok

Magna Charta

11 Aralık 2019 admin 0

1215’te Kral John tarafından imzâlanan, İngiliz halkıyla kral arasındaki hak ve hukuku bir anlaşma ile ayıran ilk siyâsî belge. Büyük ferman adlarıyla da anılan Great […]

Görsel Yok

Magnisavîzâde

11 Aralık 2019 admin 0

Fâtih Sultan Mehmed Han devrinde yetişen âlimlerden. İsmi, Mevlânâ Muhyiddîn Muhammed’dir. Magnisavîzâde diye meşhûr olmuştur. Doğum yeri ve târihi kesin olarak bilinmemektedir. 1483 (H.888) senesinde […]

Görsel Yok

Mahalle Mektebi

11 Aralık 2019 admin 0

Osmanlı Devletinde 4-7 yaş arası kız ve erkek çocukların Kur’ân-ı kerîm öğrendikleri yer. “Sıbyan mektebi, taşmekteb, ibtidâiyye (ibtidâî) muallimhâne ve “dârü’l-ibn” gibi isimlerle de anılan […]

Görsel Yok

Mahfil

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Galerie (f), in einer moschee, Fr. Place (f) ou galerie (f) haute dans un mosque, İng. Gallery in a mosque. Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş […]

Görsel Yok

Mahkeme

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gericht (-shof m.) (n), Fr. Tribunal (m.), cour (f), İng. Court of justice. Hüküm verilen yargı yapılan yer. Bir hâkimin veya birlikte karar veren […]

Görsel Yok

Mahlas

11 Aralık 2019 admin 0

Alm. Deckname (m), Pseudonym (n), Fr. Pseudonyme (m), İng. Pseudonym. Bir yazarın veya şâirin, asıl adı yerine şiirde kullandığı takma isim. Geçmişte olduğu gibi günümüzde […]

Görsel Yok

Mahmûd Çelebi

11 Aralık 2019 admin 0

On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda İstanbul’da yetişen evliyâdan. Büyük âlim ve evliyâ Seyyid Emir Ahmed Buhârî’nin halîfelerindendir. İsmi, Mahmûd Çelebi olup, Mevlânâ Kırîmî’nin evlatlığıdır. […]

Görsel Yok

Mahmûd Han – I

25 Şubat 2020 admin 0

Yirmi dördüncü Osmanlı sultânı. İslâm halîfelerinin seksen dokuzuncusudur. Babası İkinci Mustafa Han, annesi Sâlihâ Vâlide Sultandır. İstanbul’da, 2 Ağustos 1696 târihinde doğdu. Şehzâdeliğinde, yüksek fen […]

Görsel Yok

Mahmûd Han – II

25 Şubat 2020 admin 0

Otuzuncu Osmanlı sultanı. İslâm halîfelerinin doksan beşincisidir. Osmanlı sultanlarından Birinci Abdülhamîd Hanın Nakş-i Dil Sultandan olan oğlu olup, İstanbul’da 20 temmuz 1786 târihinde doğdu. Şehzâdeliğinde […]

Görsel Yok

Mahmûd-ı İncirfagnevî

26 Şubat 2020 admin 0

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İnsanları Hakka dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin on birincisidir. […]

Görsel Yok

Mahşer

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Auferstehung(f), Fr. Résurrection (f), İng. Resurrection. Toplanma yeri. Kıyâmette bütün canlıların tekrar diriltilip bir araya toplanarak hesâba çekileceği yer. Mahşer yerine “Arasat meydanı” ve […]

Malazgirt Meydan Muhârebesi

26 Ağustos 2019 admin 0

Türklere Anadolu’yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diojen kuvvetleri arasında 26 Ağustos 1071 târihinde Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında […]

Görsel Yok

Maltaeriği (Eriobotrya japonica)

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Wollmispel (f), Fr. Nèflier (m) de Malte, İng. Loquat. Familyası: Gülgiller (Rosaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Akdeniz sâhil şeridi (Batı ve Güney Anadolu). Kışın yapraklarını […]

Mars (Merih)

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Mars (m), Fr. Mars (m), İng. Mars Marsla İlgili Özet Bilgi Kütlesi Dünyâ kütlesinin % 11’i Hacmi Dünyâ haciminin  % 15’i Özgül ağırlığı  Dünyânınkinin […]

Görsel Yok

Mazhar-ı Cân-ı Cânân

23 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen âlim ve velîlerin yirmi yedincisidir. İsmi, Şemseddîn Habîbullah’tır. […]

Medîne-i Münevvere

5 Mayıs 2021 admin 0

Arabistan Yarımadasında, Hicaz bölgesinde bulunan meşhur iki mübârek şehirden biri; İslâm Devletinin ilk başşehri. Hicaz’da bulunan ikinci mübârek şehir Mekke’dir. İkisine berâber “Haremeyn” ve “Hicaz”da denir. Son Peygamber […]

Görsel Yok

Medrese

26 Mart 2022 admin 0

Alm. Medrese (n), (f.pl.), Fr. Medersa (s) (f.pl.), İng. Medresse (s). İslâm ilimlerinin ve fen bilgilerinin öğretildiği yüksek öğrenim müessesesi. Arapça “Derase” kökünden gelen medrese […]

Görsel Yok

Mehdî aleyhirrâhme

4 Mart 2022 admin 0

Kıyâmete yakın gelerek, İslâmiyeti yeryüzüne hâkim kılacağı, Peygamber efendimiz tarafından haber verilen zât. Peygamber efendimizin kızı hazret-i Fâtıma’nın oğlu hazret-i Hüseyin’in neslinden gelecek yâni Seyyîd […]

Görsel Yok

Mehmed Han – III

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının on üçüncüsü, İslâm halifelerinin yetmiş sekizincisi. 1566 târihinde Manisa’da doğdu. Babası Üçüncü Murad Han, annesi Sâfiye Vâlide Sultandır. Şehzâdeliğinde; yüksek din, fen, idarî […]

Görsel Yok

Mehmed Han – IV

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının on dokuzuncusu, İslâm halifelerinin seksen dördüncüsü. Babası Sultan İbrahim Han olup, annesi Hadice Turhan Sultandır. 1642’de 1/2 Ocak gecesi, İstanbul’da doğdu. Doğumuna çok […]

Mekke-i Mükerreme

5 Mayıs 2021 admin 0

Arabistan Yarımadasında, İslâm âleminin dînî merkezi, Müslümanların kıblesi olan “Kâbe-i muazzama”nın içinde bulunduğu mukaddes belde, Peygamber efendimizin doğduğu şehir. Mekke-i mükerreme târihi: Mekke’nin târihi İbrâhim “aleyhisselâm” zamânına kadar uzanır. […]

Görsel Yok

Mekrûh

11 Aralık 2019 admin 0

Dînen ve tab’an beğenilmeyen hoşa gitmeyen şey. Haram olmamakla berâber, İslâm dîninde yasak edilen şey. Mekrûh, Arapça bir kelime olup, lügatte, tab’an hoş görülmeyen, tiksinilen […]

image_pdfimage_print