Görsel Yok

14. Cilt Fihristi

7 Ocak 2020 admin 0

MEMLÛKLER MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA ME’MÛN MESÂNE MENAJMAN (Yönetim) MESCİD MENBA MESCİD-İ AKSÂ MENDEL KANÛNLARI MESCİD-İ DIRÂR MENDELYEF, Dimitri Ivanovich MESCİD-İ HARAM MENDİL MESCİD-İ KIBLETEYN […]

Görsel Yok

Me’mûn

19 Şubat 2020 admin 0

Abbâsî halîfelerinin yedincisi. Halîfe Hârun Reşîd’in oğludur. 786’da Bağdat yakınlarındaki Yâsisîye’de doğdu. Annesi Meracil adlı bir câriyedir. Küçük yaşta devrin meşhûr âlimlerinden ilim tahsîline başlayıp, […]

Görsel Yok

Memlûkler

19 Şubat 2020 admin 0

1250-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye dolaylarında hüküm süren devlet. Memlûk, Arapça’da “köle” demektir. Hükümdâr ve emirlerin muhâfız birliklerine bağlı bu köleler, meziyetleri sâyesinde zamanla […]

Görsel Yok

Menajman

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Management (n.), Fr. Direction, administration (f.), İng. Management. Bir görevin tesirli bir şekilde yapılabilmesi için eldeki kıt kaynakların (insangücü, para, malzeme, yer ve zaman) […]

Görsel Yok

Menba

19 Şubat 2020 admin 1

Alm. Quelle (f.), Fr. Source (f); fontaine (f.), İng. Spring; fountain. Yeraltındaki suyun, tabiî olarak toprak tabakası üstüne çıktığı su ağzı. Menbalar umûmiyetle engebeli sâhalarda, […]

Görsel Yok

Mendel Kânunları

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. die Mendel’schen Gesetze (n.pl.), Fr. Lois (f.pl.) de Mendel, İng. Mendel’s laws. Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel’in genetik ilmiyle ilgili olarak bulduğu biyoloji […]

Görsel Yok

Mendelyef, Dimitri Ivanovich

19 Şubat 2020 admin 0

Rus kimyâcısı. 1834’te Sibirya’da Tobolsk’ta doğdu. O zamanki ismiyle Sen Petersburg’da Pedagoji Enstitüsünde okudu. 1863’te Teknoloji Enstitüsünde profesör oldu. 1866’da Sen Petersburg Üniversitesine tâyin edildi. […]

Görsel Yok

Mendil

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Taschentuch (n.), Fr. Mouchoir (m.), İng. Handkerchief. El, yüz kurulamak, burun ve ter silmek veya ufak tefek parçaları içine koymak için, kenarları çekili veya […]

Görsel Yok

Menekşe

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Veilchen (n.), Fr. Violette (f.), İng. Violet. Familyası: Menekşegiller (Violaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yaygın, her yerde yetişir. Yaprakları kulakçıklı ve kulakçıkları bitkinin yaprakları şeklinde, […]

Görsel Yok

Menekşegiller

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Veilchengewaechse, Fr. Violacees, İng. Violaceae. Otsu veya odunsu, karşılıklı veya sarmal dizilişli yaprakları bulunan bitkiler. Yapraklar basit ve genellikle stipula (kulakçık)lıdır. Çiçeklerinin beş çanak […]

Menemen Olayı

19 Şubat 2020 admin 0

İzmir İline bağlı Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 tarihinde Derviş Mehmed ve arkadaşları tarafından girişilen hareket ve sonrasında meydana gelen hâdiseler. Serbest Cumhûriyet Fırkasının feshedilmesinden […]

Görsel Yok

Menemenlizâde Mehmed Tâhir

19 Şubat 2020 admin 0

Tanzimat devri şâir ve yazarlarından. 1862’de Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Bölgede tanınmış Menemenli aşiretine mensuptur. Babası, Daire-i Celile- i Uzma Telgraf Kalemi Müdürlüğünde bulunmuş Haşim […]

Görsel Yok

Menengiç

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Terpentinpistazie (f), Fr. Térébinthe (m), İng. Terebinth tree. Familyası: Antep fıstığıgiller (Anacardiaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı, Güney ve Güneydoğu Anadolu. Nisan-haziran ayları arasında, yeşilimsi […]

Görsel Yok

Menenjit

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Meningitis, Hirn hautentzündüng, Fr. Ménengite, İng. Menengitis. Beyin zarlarının iltihabı. Kafatası zedelenmeleri veya orta kulak hastalığı sonucu beyin zarları iltihaplanabilir. Kanla gelen mikroplar da […]

Görsel Yok

Mengene

19 Şubat 2020 admin 1

Alm. Schraubstock (m); Presse, Kelter (f.), Fr. Etau, pressoir (m), İng. Press, vise, clamp. Umumiyetle cisimleri sıkıştırma, sıkıca tutma işlerinde kullanılan âletlere verilen isim. Bu […]

Görsel Yok

Mengücükler

19 Şubat 2020 admin 0

Erzincan, Kemah ve Divriği’de on birinci yüzyılın sonundan, on üçüncü yüzyılın sonuna kadar hâkim olan Türk beyliği. Kurucusu olan Mengücük Gâzi, Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından […]

Görsel Yok

Menisküs

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Meniskus, Fr. Ménisque, İng. Meniscus. Bir eklemdeki, yarım ay şekilli kıkırdak. Özellikle diz eklemindeki kıkırdağa verilen addır. Bu kıkırdakların çeşitli sebeplerden dolayı zedelenmelerine, yırtılmalarına, […]

Görsel Yok

Meniyye

19 Şubat 2020 admin 0

Sultan Abdülazîz Han zamanında İngiltere’den alınan tüfeklere verilen ad. “Öldürücü” mânâsına gelmektedir. Avrupa’daki teknik ve ilmî gelişmelerin kısa zamanda memlekete gelmesine çalışan Sultan Abdülaziz, silâh […]

Görsel Yok

Menkul Kıymetler

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Börsenpaplere, Fr. Biens Meubles, İng. Securities. Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden orta ve uzun vâdeli yatırım aracı olarak kullanılan, mislî […]

Görsel Yok

Menopoz

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Menopause, Fr. Ménopouse, ing. Menopause. Yaş dönemi olarak da isimlendirilen ve kadında aybaşı hâlinin ve yumurtlamanın tamamen durması. Klinik olarak menopoz, âdet hâlinin kesilmesinden […]

Görsel Yok

Menshikov, Aleksandr Danilovcih

19 Şubat 2020 admin 0

Rus mareşali. Çar Deli Petro’nun yakın arkadaşı. 1673-1729 yılları arasında yaşamıştır. Petro’nun ölümünden sonra Rusya’nın idâresini eline geçirdi. Moskova’da mahkeme müstahdemlerinden birinin oğludur. Birinci petro […]

Görsel Yok

Menteşeoğulları Beyliği

19 Şubat 2020 admin 0

Güneybatı Anadolu’da kurulan bir Türk beyliği. Merkezi bugünkü Muğla vilâyeti olan, bu beyliğin hâkimiyeti on üçüncü yüzyılın ortalarından on beşinci yüzyılın başlarına kadar devâm etti. […]

Görsel Yok

Mentol

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Menthol (n.), Fr. Menthol (m.), İng. Menthol. Paramentanoller olarak bilinen bir sınıfın çok önemli bir üyesi, molekül formülü C10H20O olan bir alisiklik bileşik. Mentol, […]

Görsel Yok

Menzil

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinde merkezle idârî birimler arasında haberleşmeyi sağlamak, emir ve fermânları istenilen yere zamânında ulaştırmak için kurulan konak merkezi. Osmanlı Devletinde Dîvân-ı Hümâyûndan çıkan emirleri […]

Görsel Yok

Mer’a

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Weide (f), Weideland (m), Fr. Pâtura (f), pâturage, prê (m), ing. Pasture, pasturage. Hayvanların otladığı yer, otlak. Arâzinin hayvan otlatılmaya ayrılan kısmına mer’a denir. […]

Görsel Yok

Mercan Denizi

19 Şubat 2020 admin 0

Avustralya’nın doğusunda ve Yeni Kaledonya’nın batısında uzanan Pasifik Okyanusunun bir kolu. Kuzeydeki Solomon Adalarından güneydeki Chesterfield Adalarına kadar uzanır. Kuzey güney doğrultusunda 2250 km doğu-batı […]

Görsel Yok

Mercanbalığı

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gold Brasse, Fr. Dorade, İng. Tai. Familyası: İzmaritgiller (Sparidae). Yaşadığı yerler: Akdeniz ve Atlantik Okyanusunda, Kanarya Adaları civârı. Özellikleri: 50-70 cm boyunda, kırmızı renkli; […]

Görsel Yok

Mercanlar

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Blumentiere, Fr. Anthozoaires, İng. Corals. Omurgasız hayvanların sölentereler (Coelenterata) şubesinin denizlerde yaşayan bir sınıfı. Yumuşak mercanlar, boynuzsu mercanlar, dikenli mercanlar, gerçek mercanlar gibi çeşitleri […]

Görsel Yok

Mercek

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Linse (f), Fr. Lentille (f), İng. Lens. Ortak bir eksene sâhip iki kırıcı yüzey vâsıtasiyle sınırlanmış, cam ve kuvartz gibi saydam maddelerden yapılan optik […]

Mercidâbık Meydan Muhârebesi

21 Ağustos 2019 admin 0

Ağustos 1516 târihinde Osmanlılarla Memlûkler arasında meydana gelen muhârebe. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Hanın Ortadoğu’da hâkimiyetini genişletmesi; Suriye, Filistin, Arabistan Yarımadası, Mısır ve Kuzey […]

Görsel Yok

Mercimek

19 Şubat 2020 admin 1

Alm. Linse (f), Fr. Lentille (f), İng. Lentil. Familyası: Baklagiller (Leguminosae) Türkiye’de yetiştiği yerler: Güney Anadolu, Ege, Marmara bölgesinde yetiştirilir. 20-70 cm boylarında, yumuşak ve […]

Görsel Yok

Merdiven

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Leiter (f); Treppe (f), Fr. Echelle (f); escalier (m), İng. Ladder; steps; stairs. İki farklı seviyeyi birleştiren basamak serisi. Farsça “merdübân” kelimesinden gelir. Merdivenler, […]

Görsel Yok

Merhemler

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Salbe (f), Fr. Orguent (m), İng. Ointment, salve. Dıştan kullanılan veya vücut boşluklarına tatbik edilen, oda sıcaklığında yarı katı, vücut sıcaklığında akışkanlaşan ilâç şekilleri. […]

Görsel Yok

Merînîler

19 Şubat 2020 admin 0

On ikinci yüzyılın sonundan on altıncı yüzyılın ortalarına kadar Fas’ta hüküm süren hânedan. İslâm kaynaklarının ve Avrupalıların “Benî Merin” de dedikleri bu hânedan, göçebe Zenâte […]

Görsel Yok

Merkantalizm

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Merkantilismus (m), Fr. Mércantilisme (m), İng. Mercantilism. Devletin zenginliğini, ülkeye değerli mâden girişine bağlayan iktisâdî doktrin. Batı Avrupa’da on beşinci yüzyıldan 18. yüzyıla kadar […]

Görsel Yok

Merkez Bankaları

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zentralbanken (f.pl), Fr. Banques (f.pl.) Centrales, İng. Central banks. Devlet adına para üreten para ve kambiyo politikalarını belirleyen ve yürüten bankalar. Bu bankalar, “emisyon […]

Merkez Efendi

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında İstanbul’da yetişen âlim ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mûsâ olup, Merkez Muslihuddîn lakabıyla meşhur oldu. 1463 (H.868) yılında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmûdlu köyünde […]

Görsel Yok

Merkez ve Merkezkaç Kuvveti

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zentripetal-und Zentrifugal-kraft (f), Fr. Force (f) centripéte et centrifuge, İng. Centripetal, centrifugal force. Bir merkez çevresindeki dönme hareketinde, cismi merkeze doğru çeken kuvvete merkezcil […]

Merkür

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Merkur (m), Fr. Mercure (m), İng. Mercury. Kütlesi 3,3×1023 kg Hacmi  5,95×1019 m3 Özgül ağırlığı 5,5 gr/cm3 Çapı   4,870 km Yüzey çekim kuvveti […]

Görsel Yok

Meryem binti İmran

13 Mayıs 2020 admin 0

Îsâ aleyhisselâmın annesi. Hazret-i Meryem’in babası, Dâvûd aleyhisselâmın soyundan ve Benî İsrâil’in büyüklerinden İmrân adında bir zâttır. Bu zâtın hanımı Hunne, çocuğu olmadığı için; “Allahü […]

Mescid-i Nebi

5 Mayıs 2021 admin 0

Medîne şehrinde, hicretten sonra Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshâb-ı kirâmla birlikte yaptığı mescid, câmi. “Mescid-i Nebevî”, “Mescid-i Resûl”, “Mescid-i Seâdet” ve “Mescid-i Şerîf” adları […]

Görsel Yok

Mevlid

13 Mayıs 2020 admin 0

Süleymân Çelebi’nin meşhûr eseri. Mevlid, lügatte “doğmak, doğum zamânı, doğum yeri” mânâlarına gelir. Mevlid’in asıl adı Vesîlet-ün-Necât (Kurtuluş Vesîlesi)tır. Muhammed aleyhisselâmın doğumunu kutlamak için yapılan […]

Görsel Yok

Mevlid Gecesi

13 Mayıs 2020 admin 0

İslâm dîninin kıymet verdiği mübârek gecelerden biri. Mevlid, Arapça “doğum zamânı” demektir. Kamerî takvimdeki aylardan Rebîu’l-evvel ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki geceye […]

Meymûne binti Hâris

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübârek hanımlarından. İsmi, daha önce Berre idi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem “Meymûne” olarak değiştirdi. Mekke’de Benî Hilâl kabîlesindendi. 671 […]

Görsel Yok

Mezhep

4 Mart 2022 admin 0

Bir müctehidin dînî kaynaklardan çıkardığı hükümlerin hepsi. Müctehid âlim tarafından, îmânda ve amelde (ibâdetlerde ve işlerde) Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaları için Müslümanlara gösterilen yol. Bir […]

Görsel Yok

Migren

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Migräne (f), Fr. Migraine (f), İng. Migraine. Bir çeşit baş ağrısı. Halk arasında yarım baş ağrısı olarak bilinen migren, insanları, binlerce seneden bu yana […]

Mikdad bin Esved (Amr)

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın meşhurlarından. Takriben 584 yılında Behrâ’da doğdu. 653 (H. 33) senesinde Medîne’de vefât etti. İslâmiyeti ilk kabul edenlerden olan Mikdad bin Esved’in asıl ismi […]

Mirâc Gecesi

1 Eylül 2019 admin 0

İslâm dîninin kıymet verdiği mübârek gecelerden. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın beden ve ruh ile berâber, uyanık iken göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Allahü teâlânın emri ile […]

Görsel Yok

Mizan

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Balance (m), Fr. Balance (f), İng. Balance. Maddî ve manevî ağırlıkları tartan terazi. Mizan, Arapça bir kelime olup, lügatta, “terâzi, ölçü, tartı, akıl, muhakeme […]

Görsel Yok

Molla Arab

21 Ocak 2021 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişen İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Vâiz Muhammed bin Ömer bin Hamzâ Antakî, lakabı Muhyiddîn’dir. Haleb’den Bursa’ya geldiği için Molla Arab diye meşhur oldu. […]

Görsel Yok

Molla Câmî

21 Ocak 2021 admin 0

Din ve fen bilgilerinde âlim, velî, şâir. İsmi, Abdurrahmân bin Nizâmeddîn Ahmed, lakabı Nûreddîn’dir. Câmî ve Mevlânâ nisbetleriyle meşhûr oldu. Anadolu’da Molla Câmî diye tanındı. […]

Molla Fenâri

26 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislâmı. Adı Muhammed, lakabı Şemseddîn olup, babasının ismi Hamza’dır. 1350 (H. 751) senesi Safer ayında Fenâr köyünde dünyâya geldi. 1431 (H.834) senesi […]

Görsel Yok

Molla Gürânî

21 Ocak 2021 admin 0

Osmanlı Devletinin dördüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Hanın hocalarından. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî olup, lakabı Şerefeddîn ve Şihâbeddîn’dir. 1410 (H.813) yılında […]

Görsel Yok

Molla Halil Si’ridî

21 Ocak 2021 admin 0

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Doğu Anadolu’da yetişmiş olan Şâfiî mezhebinin fıkıh, tefsir, hadis âlimlerinden ve evliyâdan. İsmi, Halil bin Hüseyin Es-Si’ridî’dir. 1754 (H.1167) […]

Görsel Yok

Molla Hüsrev

21 Ocak 2021 admin 0

Osmanlı Devletinin üçüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Hanın hocası. İsmi, Muhammed bin Ferâmuz bin Ali Rûmî’dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğdu. Doğum […]

Görsel Yok

Molla Miskîn

21 Ocak 2021 admin 0

On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda İran’da yetişmiş hadis âlimlerinden. İsmi; Muhammed Emin bin Hâc Muhammed-i Ferâhî Hirevî olup, lakabı Muînüddîn’dir. Molla Miskîn diye meşhur […]

Görsel Yok

Molla Osman Efendi

21 Ocak 2021 admin 0

On yedinci yüzyılın sonunda, on sekizinci yüzyılın başında Anadolu’da yetişmiş olan evliyâdan. İsmi Osman’dır. Molla Osman veya Derviş Osman Efendi diye meşhûr olmuştur. Babası, Dursun […]

Görsel Yok

Moltke, Helmuth Karl Bernhard Von

21 Ocak 2021 admin 0

Alman mareşali askerî strateji uzmanı. Moltke, 26 Ekim 1800’de doğdu. Fakir bir aristokratın oğludur. Kopenhag Kraliyet Askerî Okulundan mezun oldu. Bir müddet Danimarka ordusunda çalıştı. […]

Görsel Yok

Moluk Adaları

21 Ocak 2021 admin 0

Endonezya’nın doğusundaki târihî baharat adaları. İsmi, bölgede hindistancevizi ve diğer bitkilerden üretilen baharatlardan kaynaklanmaktadır. Ekvator üzerinde bir bölgedir. Batıda Celebes (Sulawesi), doğuda Yeni Guyana, güneyde […]

Mondros Mütârekesi

21 Ocak 2021 admin 0

Birinci Dünyâ Savaşı sonunda Osmanlı Devletiyle Îtilâf Devletleri arasında imzâlanan mütâreke (30 Ekim 1918). Eylül 1918’e gelindiğinde savaşın Türkiye ve müttefikleri için kaybedildiği kesin olarak […]

Görsel Yok

Mongolizm

21 Ocak 2021 admin 0

Alm. Mongolismus (m), Fr. Mongolisme (m), İng. Mongolism. Zekâ geriliği ve bâzı bedenî kusurların berâber görüldüğü bir hastalık. Down sendromu veya trizomi 21 gibi isimleri […]

Görsel Yok

Moniliyazis

21 Ocak 2021 admin 0

Alm. Monilia (f), Fr. Candidose (f), İng. Candidosis. Candida türü mantarlar tarafından yapılan, insan vücudunda çok çeşitli yerlere yerleşebilen bir mantar hastalığı. Hastalık yapan çeşitli […]

Görsel Yok

Mont Blanc

21 Ocak 2021 admin 0

Kafkaslardan sonra Avrupa’nın en yüksek noktasının bulunduğu dağ. Devamlı karlı olması sebebiyle “Akdağ” anlamına gelen Mont Blanc denilmiştir. Alp sıradağlarının üzerinde, Fransa-İtalya ve İsviçre’nin sınır […]

Görsel Yok

Montaj

21 Ocak 2021 admin 0

Alm. 1. Montage, Aufstellung (f), 2. (Film) Schnitt (m) und Zusammenstellung (f), Fr. Montage (m), İng. Mounting, fitting, setting, assembly. Ayrı ayrı parça, kayıt veya […]

Görsel Yok

Montesquieu, Baron de

21 Ocak 2021 admin 0

Fransız, yazar ve düşünürü. 18 Ocak 1689’da Château de Brède’de doğdu. Asıl adı Charles de Secondat olan Montesquieu, hukuk öğrenimi yaptı. 1716’da ölen amcasının servetini, […]

Görsel Yok

Montgomery, Bernard Law

21 Ocak 2021 admin 0

Ünlü İngiliz mareşali. 1887-1976 yılları arasında yaşadı ve İkinci Dünyâ Savaşında İngiliz birliklerine komutanlık yaptı. Montgomery, 1908’de Kraliyet Askerî Akademisinden mezun oldu ve Birinci Dünyâ […]

Görsel Yok

Montreux Sözleşmesi

21 Ocak 2021 admin 0

İsviçre’nin Montreux şehrinde, 20 Temmuz 1936 yılında Boğazlarla ilgili olarak yapılan antlaşma. Lozan Antlaşmasının imzâlandığı gün (24 Temmuz 1923) Boğazlar Sözleşmesi de yapıldı. Buna göre; […]

Muâviye bin Ebû Süfyân

23 Şubat 2020 admin 1

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. Emevî Devletinin kurucusudur. Hicretten 19 yıl evvel (M. 604) Mekke’de doğdu. Babası, Ebû Süfyân bin Harb bin Ümeyye, annesi Hind’dir. Peygamberimizin kayın […]

Muâz bin Cebel

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. Ensârdan olup, helâl ve haram ilmini en iyi bilenlerdendir. Adı, Muâz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Âbid bin Adiy bin […]

Mugîre bin Şu’be

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın meşhûr dâhi ve vâlilerinden. İsmi, Mugîre olup, künyesi; Ebû Îsâ ve Ebû Abdullah’dır. İsmi ve nesebi, Mugîre bin Şu’be bin Ebî Âmir bin […]

Görsel Yok

Muhammed Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu. Allahü teâlânın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselâmdır. Her şey O’nun hürmetine yaratıldı. O, Allahü teâlânın resûlü, son peygamberidir. Allahü […]

Görsel Yok

Muhammed Bâbâ Semmâsî

18 Şubat 2020 admin 0

Türkistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve silsile-i aliyye denilen İslâm âlimlerinin on üçüncüsü. Râmiten ile Buhârâ arasında Semmas köyünde doğdu. 1354 (H. 755) de orada vefât […]

Görsel Yok

Muhammed Bâkî-Billâh

18 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. 1563 (H. 971) senesinde Kâbil’de doğdu. İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve […]

Görsel Yok

Muhammed Bâkır

18 Şubat 2020 admin 0

On iki imâmın beşincisi. Hazret-i Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğlu olup, Tâbiîndendir. 676 (H. 57) senesinde Medîne’de doğdu. 731 (H. 113)’de orada vefât etti. […]

Görsel Yok

Muhammed Bedahşî

18 Şubat 2020 admin 0

On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Şam’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed Bedahşî’dir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1517 (H. 923) senesinde Şam’da vefât etti. […]

Görsel Yok

Muhammed bin Abdülvehhâb

18 Şubat 2020 admin 0

Vehhâbîliğin kurucusu. “Şeyh-i Necdî” diye de bilinir. Bilindiği gibi bu lakab şeytanın da ismidir. Temim kabîlesine mensuptur. 1699 (H.1111) senesinde Necd Çölündeki Hureymile kasabasına bağlı […]

Muhammed bin Mesleme

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın meşhurlarından. Yaklaşık olarak 588 yıllarında Medîne’de doğdu. 664 (H. 43) senesinde Medîne’de vefât etti. İslâmın ilk yıllarında Mus’ab bin Umeyr vâsıtasıyla Müslüman olmuştu. […]

Görsel Yok

Muhammed Ma’sûm Fârûkî

23 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın meşhurlarından, büyük İslâm âlimi. Hicrî ikinci bin yılının müceddidi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve […]

Görsel Yok

Muhammed Pârisâ

20 Nisan 2022 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. Adı Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd’dur. Lakabı Hâfız-ı Buhârî ve Pârisâ’dır. 1355 (H.756) senesinde Buhârâ’da doğdu. 1419 (H.822) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti. Medrese tahsiline başlayıp, hadis […]

Görsel Yok

Muhammed Şeybânî

13 Mayıs 2020 admin 0

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin talebelerinin en büyüklerinden ve müctehid âlimlerden. İsmi, Muhammed bin Hasan bin Abdullah bin Tâvûs bin Hürmüz’dür. Künyesi, Ebû Abdullah olup, Benî Şeybân’ın âzâdlısı olduğu […]

Mukaddes Emanetler

26 Şubat 2020 admin 0

Alm. Heilige reliquen (f.pl.), Fr. reliques (f.pl.) benies, İng. Sacred Relics. İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimiz “aleyhisselâm” ve diğer din […]

Görsel Yok

Murâd Han – I (Hüdvendigâr)

25 Şubat 2020 admin 0

Üçüncü Osmanlı sultânı. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326’da Bursa’nın fethinden sonra doğdu. Babası, Orhan Gâzi, annesi Nilüfer Hâtundur. İyi bir eğitim ve öğretim görüp, […]

Görsel Yok

Murâd Han – II

25 Şubat 2020 admin 0

Altıncı Osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi Dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404’te Amasya’da doğdu. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden îtibâren devrin […]

Görsel Yok

Murâd Han – III

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının on ikincisi ve İslâm halîfelerinin yetmiş yedincisi. Babası on birinci Osmanlı sultanı İkinci Selim Han, annesi Nûr Bânû Sultandır. 4 Temmuz 1546’da Manisa’nın […]

Görsel Yok

Murâd Han – IV

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı pâdişâhlarının on yedincisi ve İslâm halîfelerinin seksen ikincisi. Babası Birinci Ahmed Han, annesi Mâhpeyker (Kösem) Sultandır. 27 Temmuz 1612’de İstanbul’da doğdu. Tam bir İslâm […]

image_pdfimage_print