Görsel Yok

16. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

OSMAN BİN MAZ’ÛN ÖDEM OSMAN BEDREDDÎN (Bkz. İmâm Efendi) ÖDEMELER DENGESİ OSMAN BÖLÜKBAŞI ÖDÜNÇ (Karz-ı hasen) OSMAN CEMAL KAYGILI ÖGLENA (Euglena) OSMAN DAN FODYO ÖĞRETİM […]

Görsel Yok

32 Farz

16 Mayıs 2020 admin 0

İslâm dîninde, mükellef yâni akıl bâliğ, akıllı ve yetişkin kadın erkek her Müslümanın, en önce öğrenmesi gereken, otuziki dîni emir. Allahü teâlânın, İslâm dîni ile […]

Görsel Yok

Alfa Işınları, Radyoaktivite

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Radioaktivität (f), Fr. Radioactivité (f), İng. Radioactivity. Bâzı elementlerin çekirdeklerinin şua yayarak parçalanması. Dış etki olmaksızın kendi kendine bir parçalanma sonucu durmadan şuâ (ışın, […]

Ömer bin Hattâb

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın en büyüklerinden ve Peygamberimizin ikinci halîfesidir. Hulefâ-i Râşidînden ve Aşere-i mübeşşereden yâni Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hicretten kırk sene önce Mekke’de doğdu. […]

Görsel Yok

Örf ve Âdet

17 Şubat 2020 admin 0

İnsanlar arasında tekrar tekrar yapılarak yerleşmiş olan davranışlar, kurallar. Örf, lügatte (sözlükte) “tanıma, bilme, tanınan, bilinen” mânâlarına gelir. Âdet ise, îtiyat, yâni alışkanlık demektir. Örf, […]

Görsel Yok

Osman Gâzi

24 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının ilki. Dünyânın en uzun ömürlü hânedanının ve en büyük devletlerinden Osmanlı Devletinin kurucusu. 1258 tarihinde Söğüt’te doğdu. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul […]

Görsel Yok

Osman Han – II

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisi. Babası Sultan Birinci Ahmed Han, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitimle […]

Görsel Yok

Osman Han – III

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının yirmi beşincisi veİslâm halîfelerinin doksanıncısı. Sultan İkinci Mustafa Hanın oğlu olup, 2 Ocak 1699’da Şehsüvar Sultandan doğdu. Şehzâdeliğinde mükemmel bir eğitim görerek büyüdü. […]

Osmân-ı Zinnûreyn

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın en büyüklerinden ve Peygamberimizin “aleyhisselâm” dâmâdı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Affân olup, Kureyş kabîlesinin Benî Ümeyye kolundandır. Annesi ise Ervâ binti Küreyz’dir. Hem […]

Osmanlı Devleti

24 Şubat 2020 admin 0

On dördüncü asrın başından yirminci asrın ilk çeyreğine kadar hüküm süren dünyâ târihinde şerefli ve en uzun ömürlü bir hanedânın kurduğu devlet. Asr-ı seâdet ve […]

Görsel Yok

Öşür

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Zehntenabgab, Fr. La dime, İng. Fithe. Toprak mahsullerinin zekâtı. İslâm dîni, dört çeşit mala sâhip olup, nisap miktarına ulaşınca zekât verilmesini emretmektedir. Bu dört […]

Otuzbir Mart Vak’ası

5 Mayıs 2022 admin 0

Meşrutiyetin muhâfazası için Selanik’ten İstanbul’a getirilen Avcı taburlarının 13 Nisan 1909’da çıkardığı isyan. Rûmî takvimle 31 Mart 1325’te çıktığı için Otuzbir Mart Hadisesi denilmektedir. İsyânın […]

Görsel Yok

Pansuman

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Verbinden (n), Fr. Pansement (m), İng. Dressing, bandaging. Yaraların mikroplardan temizlenmesi ve korunması için yapılan yıkama ve örtme işlemi. Yara iyileşmesinin iyi, çabuk ve […]

Görsel Yok

Paratoner

7 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Blitzableiter (m), Fr. Paratonnerre (m), İng. Lightning conductor, lightning rod. Mesken yerlerini, sanâyi tesislerini, yıldırımdan koruyan, en kısa yoldan toprağa akmasını sağlayan cihaz. Yıldırım, […]

Görsel Yok

Piyale Paşa

13 Mayıs 2020 admin 0

Osmanlı târihinin büyük denizcilerinden. Doğum târihi kesin olmamakla birlikte, 1515 olarak tahmin edilmektedir. 1526 Mohaç Seferi dönüşünde saray hizmetine alınarak Enderunda yetiştirildi. Kapıcıbaşı ve Gelibolu Sancakbeyliği vazîfelerinde bulunduktan sonra Bahriye Beylerbeyliğine yükseltilerek, […]

Plüton

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pluto (m), Fr. Pluton (m), İng. Pluto. Güneş sisteminin dokuzuncu ve sonuncu yörüngesinde bulunan en küçük gezegen. Ekvatordaki çapı 2284 km Kütlesi 0,110xdünyâ kütlesi […]

Preveze Zaferi

21 Eylül 2020 admin 0

Kaptan-ı deryâ Barbaros Hayreddîn Paşanın, Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması ile yaptığı deniz savaşı. 27 Eylül 1538’de Adriyatik Denizinin Arta Körfezi kıyısında Preveze Kalesi önündeki […]

image_pdfimage_print