Görsel Yok

5. Cilt Fihristi

11 Mayıs 2020 admin 0

CUMHURBAŞKANI ÇATAL CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYİ ÇATI CUMHÛRİYET ÇAVDAR (Secale Cereale) CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ÇAVDARMAHFUZU (Secale Cornutum) CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ (CGP) ÇAVULDUR CUMHURİYETÇİ PARTİ (CP) ÇAVUŞESKU […]

Çaldıran Muharebesi

21 Ağustos 2019 admin 0

Osmanlı pâdişâhı Yavuz Sultan Selim Han ile İran şâhı İsmâil arasında 23 Ağustos 1514’te Çaldıran Ovasında yapılan târihin en büyük meydan muhârebelerinden biri. Akkoyunlu Devletini […]

Çanakkale

14 Ağustos 2019 admin 0

Çanakkale Boğazının iki kıyısında (Avrupa ve Asya üzerinde) yer alan, üstün tabiat güzellikleri yanında Türk târihinde destanlar yazıldığı bir ilimiz. 25°35’ ve 27°45’ doğu boylamları […]

Görsel Yok

Çanakkale Savaşları

18 Mart 2021 admin 0

Alm. Kampf von Dardanellen, Fr. Guerre de Dardanelles, İng. Battles of Dardanelles. Birinci Dünyâ Harbi esnâsında Çanakkale Boğazı ve civârında Osmanlı ordusu ile îtilâf devletleri […]

Görsel Yok

Çelebi Mehmed

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin beşinci pâdişâhı. Doğum senesini ekserî târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan Yıldırım Bâyezîd Han, annesi ise Germiyanoğlu Süleymân Şahın kızı Devlet Hâtun’dur. Çelebi […]

Görsel Yok

Çinili Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi Çinili Mescid Sokağındaki câmi. İki avlu kapısı olan câminin, kuzey kapısının üstünde şâir Fevzî’nin on iki mısralık târih manzumesi vardır. Câmi, mektep, çeşme, […]

Çırağan Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında deniz kıyısında bulunan büyük saray. “Çereğan” Lâle Devrinde (1718-1730), mum ve kandil ışığında yapılan gece eğlencelerine denir. Sarayın bulunduğu yerde […]

Cüveyriyye

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübârek hanımlarından. Câhiliye devrindeki adı Berre idi. Resûlullah efendimizle evlendikten sonra Cüveyriyye oldu. Benî Mustalak kabîlesi reîsi Hâris’in kızıdır. […]

Görsel Yok

Dâbbetülerd

8 Ocak 2020 admin 0

Kıyâmetin kopmasına yakın, çıkacak olan büyük bir hayvan. Kıyâmetin büyük alâmetlerindendir. Kıyâmet gününe inanmak, İslâm dîninde îmânın altı esâsına dâhildir. Bir Müslüman kıyâmet gününün varlığına […]

Görsel Yok

Daktilo

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Schreibmaschine (e), Fr. Machine (f) a écrire, dactylographe (m), İng. Typewriter . Bir klavye aracılığıyla harekete getirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kâğıda basarak […]

Görsel Yok

Dalakotu (Teucrium Chamaedrys)

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Gemeiner Gamander (m), Fr. Germandrée (f), İng. Germander. Familyası: Ballıbabagiller (Labiatae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesi. Haziran-eylül ayları arasında […]

Görsel Yok

Dârülharb

8 Ocak 2020 admin 0

İslâm dîninin hükümlerinin tatbik edilmediği ülke, islâm ülkesinin siyâsî hâkimiyet sınırları dışında kalan yer, siyâsî ekonomik ve sosyal düzenlemelerin İslâm dîninin hükümlerine göre yapılmadığı ülke. […]

Görsel Yok

Dârülislâm

8 Ocak 2020 admin 0

İslâm memleketi. İslâm dininin hükümlerinin kânun olarak tatbik edildiği yer. Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin Müslümânların elinde olduğu, Müslümân devlet başkanının otoritesinin kabûl edildiği, siyâsî, […]

Görsel Yok

Dâvud Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve […]

Görsel Yok

Deccâl

16 Mayıs 2020 admin 0

Kıyâmete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı bildirilen azgın ve zâlim bir kimse. Kıyâmetin büyük alâmetlerindendir. Deccâl kelimesi lügatta “yalancı, hîleci, doğruyu yanlış, yanlışı  doğru olarak […]

Görsel Yok

Dehriler

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Atheistisch, Fr. Les Athees, İng. Atheists. Ateistler, dinsizler, maddeciler, materyalistler. Allahü teâlânın varlığını inkâr edip; “Her şey tabîat kânunlarıyla var oluyor. Bir yaratıcı yoktur. […]

Görsel Yok

Derviş Muhammed

23 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin yirmincisidir. Doğum târihi bilinmemekte olup, […]

Din

26 Temmuz 2019 admin 0

Alm. Religion, Fr. Religion, İng. Religion. İnsanları dünyâda rahat ve huzûra, âhirette ebedî saâdete götürmek için Allahü teâlâ tarafından peygamberleri vâsıtasıyla gösterilen yol. Dînin sâhibi […]

Dıhye-i Kelbi

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve sîmâ olarak en güzellerinden. İsmi, Dıhye bin Halîfe olup, Dıhye-i Kelbî diye meşhur olmuştur. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 670 (H.50) senesinde Şam’da vefât etti. […]

image_pdfimage_print