Görsel Yok

6. Cilt Fihristi

11 Mayıs 2020 admin 0

DİYARBAKIR DÖKÜMCÜLÜK DİYATOMİT (Diatomeae) DÖMEKE SAVAŞI DİYATOMİT DÖNENCE DİYET DÖNMELER DİYOPTRİ DÖNÜM DİYOT DÖRT HALİFE DİZ MAFSALI DÖRTGENLER DİZANTERİ DÖTERYUM (Bkz. Hidrojen) DİZEL MOTORU DÖVEN […]

Dolmabahçe Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul’da Dolmabahçe semtinde, deniz kıyısında, Abdülmecîd Hanın 1853-56 yılları arasında Mîmâr Garabet Balyan’a yaptırdığı saray. Vaktiyle Boğaziçi’nin bir parçası olan deniz, 1614’te Sultan Birinci Ahmed’in […]

Görsel Yok

Dömeke Savaşı

19 Ocak 2020 admin 0

Osmanlılar ile Yunanlılar arasında vukû bulan savaş. Berlin Muâhedesine dayanarak Türk yağmasından Teselya ile Arta kazasını ele geçiren Yunanistan bu sefer de Yanya vilâyetiyle Girit’e […]

Görsel Yok

Dört Halife

19 Ocak 2020 admin 0

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefâtından sonra Eshâb-ı kirâm (Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar) arasından hilâfet makâmına sıra ile seçilerek geçen dört büyük zât. Dört halîfe […]

Görsel Yok

Duâ

16 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer. Allahü teâlâya yalvararak, murâdını, dileğini isteme. Allahü teâlâ, duâ eden Müslümanları sever. Duâ müminin silâhıdır. Dînimizin temel […]

Görsel Yok

Duhâ Vakti (Kuşluk Vakti)

16 Mayıs 2020 admin 0

Şer’î gündüz müddetinin, yâni imsaktan (oruca başlama vaktinden) güneş batana kadar olan sürenin dörtte biri. Duhâ vaktini bulmak için ezanî imsak vakti yirmi dört saatten […]

Dünyâ

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erde Welt (f), Fr. Terre (f), monde (m), İng. Earth, world. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri. Dünyânın uzaydan görünüşü mavi olduğu için uzay dilinde dünyâ […]

Görsel Yok

E

5 Ocak 2020 admin 0

Yeni Türk alfâbesinin altıncı harfi. Fizikte “é”, elektronun sembolüdür. Osmanlıcada “elif” harfinin hemzeli şekli olup, bunun üstünlü olarak okunmasıdır. Türkçede dil ve damağın ön tarafında […]

Görsel Yok

E Sayısı

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. e Zahl, Fr. e Nombre, İng. e Number. Matematikte iki tam sayının bölümü şeklinde yazılmayan, yâni rasyonel olmayan bir sayı. Değeri yaklaşık olarak 2,718281828459… […]

Görsel Yok

Ebced hesâbı

5 Ocak 2020 admin 0

Ebced harflerine tekâbül eden sayıları esas almak şartıyla, herhangi bir hâdisenin târihini bir veya birden çok kelime, mısra veya beyit hâlinde verecek şekilde, o ibârede […]

Görsel Yok

Ebe

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. Geburtshilfe (f), Fr. Profession de sagefemme, İng. Midwifery. Ebe olma hâli; ebenin mesleği. Yetkisi, gebeliğin teşhis ve gözetimiyle ve normal doğumları yaptırmakla sınırlı tıbbî […]

Görsel Yok

Ebegümeci (Malva Sylvestris)

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. Wegmalve, Malve (f), Fr. Mauve (f), İng. Common Mallow. Familyası: Ebegümecigiller (Malvaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu’da yaygın bir bitki. Haziran-eylül ayları arasında çiçek açan, […]

Görsel Yok

Eber Gölü

5 Ocak 2020 admin 0

Afyon’un Bolvadin kazası dâhilinde, Akarçay vâdisinde, Bolvadin kasabasının 8 km güneydoğusunda 104 km2 yüzölçümünde bir göl. 995 rakımlı olan bu göl, güneyde Sultan Dağları, kuzeybatısında, […]

Görsel Yok

Ebrû

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. Marmorierung, Flammierung (f), Fr. Marbrure (f), İng. Marbling. Türk Güzel Sanatlarından bir tür kâğıt bezeme, süsleme sanatı. Bir zamanlar ülkemizde çok yaygın olan bu […]

Görsel Yok

Ebû Ali Fârmedî

5 Ocak 2020 admin 0

On birinci yüzyılda Horasan’da yetişen İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. Kendilerine Silsile-i Aliyye adı verilen büyük âlimlerden yedincisidir. İsmi, Fadl bin Muhammed’dir. Künyesi, Ebû Ali’dir. […]

Görsel Yok

Ebû Ali Fârmedî

23 Şubat 2020 admin 0

On birinci yüzyılda Horasan’da yetişen İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. Kendilerine Silsile-i Aliyye adı verilen büyük âlimlerden yedincisidir. İsmi, Fadl bin Muhammed’dir. Künyesi, Ebû Ali’dir. […]

Görsel Yok

Ebû Bekr Râzî

5 Ocak 2020 admin 0

Meşhur tabib ve kimyâger. İsmi, Muhammed bin Zekeriyyâ olup, künyesi Ebû Bekr’dir. Râzî mahlasıyla meşhurdur. Avrupa’da Razes ismiyle tanınır. 866 (H.252) senesinde Rey’de doğdu, 932 […]

Ebû Bekr-i Sıddîk

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ilk halîfesi, daha hayattayken Cennet ile müjdelenen, peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü olan sahâbîdir. Fil Vak’asından sonra 573 […]

Görsel Yok

Ebû Cehl

5 Ocak 2020 admin 0

Peygamber efendimiz zamânında İslâmın en büyük düşmanı. Asıl adı Amr bin Hişâm olup, Ebû Hakem ve İbn-i Hanzala künyeleriyle bilinir. Mekke’nin ileri gelen kabîlelerinden olan […]

Görsel Yok

Ebû Dâvûd

5 Ocak 2020 admin 0

Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadîs-i şerîf kitâbından biri olan Sünen-i Ebû Dâvûd’un sâhibi. İsmi, Süleymân bin Eş’as bin İshâk bin Beşir’dir. Ebû Dâvûd künyesiyle […]

Ebû Dücâne

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. Ensârın yâni Medîneli Müslümanların ileri gelenlerinden. İsmi, Semmâk (veya Simâk) bin Hareşe olup, İslâm târihinde Ebû Dücâne künyesiyle meşhur olmuştur. Medîne’nin Hazrec kabîlesinden olup, doğum târihi belli […]

Ebû Eyyûb-i Ensârî

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. Peygamber efendimizin “aleyhisselam” mihmândârı, yâni Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettiği zaman, evinde misâfir eden sahâbîdir. İsmi, Hâlid bin Zeyd olup, künyesi Ebû Eyyûb’dur. Medîneli Müslümanlardan […]

Görsel Yok

Ebû Hafs-ı Haddâd

5 Ocak 2020 admin 0

Dokuzuncu yüzyılda yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ömer bin Seleme en-Nişâbûrî, künyesi Ebû Hafs’tır. Demircilikle uğraştığı için Haddâd lakabıyla anılmaktadır. Doğum târihi bilinmemektedir. Nişâbûr yakınındaki Körezba […]

Görsel Yok

Ebû Hafs-ı Kebîr

13 Mayıs 2020 admin 0

Dokuzuncu yüzyılda Buhârâ’da yetişen büyük İslâm âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin Hafs’tır. Ebû Hafs-ı Kebîr künyesiyle meşhurdur. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Hicrî üçüncü asırda yaşamıştır. […]

Ebû Hureyre

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâm arasında en çok hadîs-i şerîf rivâyet edenlerden. İsmi hakkında değişik rivâyetler vardır. En meşhuru, Abdurrahmân bin Sahr olduğudur. Yemen’in Devs kabîlesindendir. Künyesi Ebû Hureyre’dir. Bu künyenin verilişi hakkında […]

Görsel Yok

Ebû Kâmil Şucâ

5 Ocak 2020 admin 0

Meşhur Müslüman cebir ve matematik âlimi. İsmi Şucâ’ bin Eslem bin Muhammed Hâsib el-Mısrî olup, künyesi Ebû Kâmil’dir. Matematikçiler arasında İbn-i Eslem el-Hâsib (hesab, matematik […]

Ebû Katâde

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan ve Peygamber efendimizin süvârîlerindendir. İsmi Hâris, künyesi Ebû Katâde, lakabı Fâris-i Resûlullah (Resûlullah’ın binicisi)tır. Hazrec kabîlesindendir. Babası Reb’î bin Beldehe, annesi Kebşe binti […]

Görsel Yok

Ebû Leheb

5 Ocak 2020 admin 0

Peygamber efendimizin amcalarından. Adı Abdüluzza idi. Künyesi Ebü’l-Utbe’dir. Resûlullah efendimize çok eziyet edip, kin beslemesi ve alay etmesi sebebiyle “Alev Babası” yâni cehennemlik mânâsına “Ebû […]

Ebu Lübâbe

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın meşhurlarındandır. İsmi, Rifâ’a bin Abdülmünzir’dir. Adının Beşir olduğu da söylenir. Künyesi, Ebû Lübâbe’dir. Hazret-i Ali’nin “radıyallahü anh” hilâfeti zamânında vefât ettiği bildirilmektedir. Annesi […]

Görsel Yok

Ebû Ma’şer Belhî

5 Ocak 2020 admin 0

Bağdat’ta yetişen büyük astronomi âlimi. İsmi, Ca’fer bin Muhammed bin Ömer el-Belhî’dir. 785 (H.169) senesinde Belh’te doğduğu, kaynaklarda zikredilmekteyse de bu târih kesin değildir. Batı […]

Görsel Yok

Ebû Midyen Mağribî

5 Ocak 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Şu’ayb Hasan (Hüseyin veya Sinan) olup, künyesi Ebû Midyen Mağribî’dir. Aslen Endülüs’teki Becâye şehrindendir. Bugün İspanya’da bir şehir olan Sevilla civârındaki Katniyona […]

Görsel Yok

Ebû Muhammed Bağdâdî

5 Ocak 2020 admin 0

On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Bağdat’ta yetişen din ve fen âlimlerinden. İsmi, Abdüllatîf bin Yûsuf bin Muhammed bin Ali Ebî Es’ad el-Bağdâdî’dir. Künyesi Ebû […]

Ebû Mûsâ El-Eş’ari

16 Mayıs 2020 admin 0

Sevgili Peygamberimizin “aleyhisselam” ileri gelen eshâbından ve vâlilerindendir. İsmi Abdullah olup, künyesi Ebû Mûsâ’dır. Babası Kays, Yemen’in Eş’ar; annesi Tayyibe de Ak kabîlesine mensuptur. Nesebi, Abdullah bin Kays […]

Görsel Yok

Ebû Müslim Horâsanî

5 Ocak 2020 admin 0

Serdâr ve hâkim olup, Horasan’daki dînî ve siyâsî hareketin başına geçerek, Emevîleri deviren ve Abbâsîleri tahta çıkaran komutan. Soyu, nereli olduğu ve nasıl yetiştiği hakkında […]

Görsel Yok

Ebû Nu’aym İsfehânî

5 Ocak 2020 admin 0

Hadis, tasavvuf ve târih âlimi. İsmi, Ahmed bin Abdullah olup, künyesi Ebû Nu’aym’dır. İsfehânî nisbesiyle (diye de) bilinir. Hâfız-ı İsfehânî ismiyle de meşhurdur. 947 (H. […]

Görsel Yok

Ebû Saîd-i Fârûkî

5 Ocak 2020 admin 0

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî  hazretlerinin torunlarından ve mîlâdî 18-19. asırlarda yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden. Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin önde gelen talebelerindendi. 1781 (H.1196)de Zilkâde […]

Ebû Saîd-i Hudrî

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. İsmi Sa’d, nesebi Sa’d bin Mâlik bin Sinân bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Cebr bin Avf bin Hâris bin Hazrec’dir. Babası da sahâbeden […]

Görsel Yok

Ebû Sehl Kûhî

5 Ocak 2020 admin 0

Müslüman astronomi âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Veycen bin Rüstem el-Kûhî olup, künyesi Ebû Sehl’dir. Hazar Denizinin güneyindeki Taberistan’ın dağ köylerinden olan Kuh’ta doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. […]

Ebû Süfyân bin Harb

13 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Resûlullah efendimizin kayınpederi. İsmi, Sahr bin Harb’dır. Annesinin adı Safiyye’dir. Künyesi Ebû Süfyân ve Ebû Hanzala’dır. Hazret-i Muâviye’nin ve Peygamber efendimizin […]

Ebû Süfyân bin Hâris

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. Resûlullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” amcasıoğlu ve süt kardeşi. Babası Hâris, Abdülmuttalib’in en büyük oğluydu. Abdülmuttalib ile berâber Zemzem Kuyusunu kazıp temizlemişlerdi. Vâlidesi […]

Görsel Yok

Ebû Süleymân Cürcânî

5 Ocak 2020 admin 0

Sekiz ve dokuzuncu yüzyıllarda yetişmiş büyük İslâm âlimi. İsmi, Mûsâ bin Süleymân, künyesi, Ebû Süleymân’dır. Cürcânî nisbesiyle (ismiyle, diye de) meşhurdur. Belh yakınlarındaki Cürcan’dandır. Doğum […]

Görsel Yok

Ebû Tâlib

5 Ocak 2020 admin 0

Resûl-i ekrem efendimizin amcası ve hazret-i Ali’nin babası. Peygamber efendimiz, sekiz yaşındayken dedesi Abdülmuttalib vefât edince, Ebû Tâlib’in yanında kaldı. Hicretten üç yıl önce, seksen […]

Ebû Ubeyde bin Cerrâh

16 Mayıs 2020 admin 0

Büyük komutan ve sağ iken Cennet’le müjdelenen on sahâbîden birisidir. Ümmetin Emîni lakabıyla övülen bu yüce sahâbînin asıl ismi, Âmir bin Abdullah bin Cerrâh bin Ka’b bin […]

Görsel Yok

Ebû Yûsuf

13 Mayıs 2020 admin 0

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin talebelerinin en büyüğü. İsmi; Ya’kûb bin İbrâhim olup, Ebû Yûsuf künyesiyle meşhur oldu. 731 (H. 113) senesinde Kufe’de doğdu. 798 (H.182)de Bağdat’ta vefât etti. Hanefî […]

Ebû Zerr-il-Gıfârî

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden, İslâmı kabul edenlerin beşincisidir. İsminin ne olduğunda ihtilâf edildi. Kabul edileni Cündeb bin Cünâde’dir. Ancak İslâm târihinde Ebû Zer künyesiyle meşhur oldu. […]

Görsel Yok

Ebû Zeyd Belhî

5 Ocak 2020 admin 0

Belh’te 9 ve 10. yüzyıllarda yetişen Müslüman fen âlimlerinden. İsmi Ahmed bin Sehl el-Belhî olup, künyesi Ebû Zeyd’dir. 849 (H.235) senesinde Belh’e bağlı köylerden birisinde […]

Görsel Yok

Ebü’l-Fidâ

5 Ocak 2020 admin 0

Mısır’da yetişen Müslüman târih ve coğrafya âlimi. İsmi, İsmâil bin Ali bin Mahmûd bin Ömer olup, lakabı İmâmüddîn’dir. Ebü’l-Fidâ künyesiyle meşhur oldu. 1273 (H.672) senesinde […]

Görsel Yok

Ebü’l-Gâzi Bahadır Han

5 Ocak 2020 admin 0

Harezm Özbek hanlarından bir hükümdar ve târihçi. Babası Arab Muhammed Han, Harezm Özbek hanlarının ceddi olan Yâd-gâr Hanın dördüncü batından torunudur. 1603’te Rus Kazaklarının Urgenç’e […]

Görsel Yok

Ebü’l-Hasan Ali Taberî

18 Ocak 2021 admin 0

Abbâsîler zamânında yetişmiş büyük tıp âlimi. İsmi, Ali bin Rabben Taberî olup, künyesi Ebû Hasan’dır. İbn-i Rabben Taberî ismiyle meşhur oldu. Yaklaşık 770 (H.153) senesinde […]

Görsel Yok

Ebü’l-Hasan-ı Harkânî

26 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden ve kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîlerin altıncısıdır. İsmi Ali bin Câfer, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Harkânî diye […]

Ebüdderdâ

16 Mayıs 2020 admin 0

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize sahâbî olmakla şereflenenlerden. İsmi, Üveymir bin Zeyd el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Künyesi Ebüdderdâ’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 652 (H.32) senesinde Şam’da vefât […]

Görsel Yok

Ebül Hasan-ı Eş’ari

13 Mayıs 2020 admin 0

Ehl-i sünnetin îtikattaki iki imâmından biri. İsmi, Ali bin İsmâil’dir. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, Eş’arî nisbesiyle meşhur olmuştur. Soyu, Eshâb-ı kirâmdan Ebû Mûsâ el-Eş’arî’ye “radıyallahü anh” dayanmaktadır. 941 (H.330)de vefât etti. Küçük […]

Görsel Yok

Ebülfez Ali Elçibey

5 Ocak 2020 admin 0

Âzerbaycan Cumhurbaşkanı. Babasının ismi Kadirkulu Beg, annesi Mehrinse Hanımdır. Nahcivan’a bağlı Ordubad kasabasının Keleki köyünde 1938 senesinde doğdu. 22 Ağustos 2000’de Ankara’da vefat etti. Kabri […]

Görsel Yok

Edebî Akımlar

9 Mayıs 2021 admin 0

Belirli bir çağda, ortak bir estetik, düşünce ve sanat gâyesi etrâfında toplanan yazar ve şâirlerin üslûp, duygu ve fikir bakımlarından birbirlerine benzeyen eserler vermeleriyle ortaya […]

Görsel Yok

Edebî Türler

26 Mart 2022 admin 0

Şekil ve muhtevâ (biçim ve öz) bakımından ortak kâidelere göre yazılmış veya söylenmiş eserlerin sınıflandırılmasında kullanılan bir tâbir. “Tür” fen bilimlerinde ve en çok biyolojide […]

Görsel Yok

EF’ÂL-İ MÜKELLEFÎN

12 Mayıs 2020 admin 0

İslâm dîninde mükellef (sorumlu) kimsenin her türlü davranışlarının dindeki hükümleri. Dînin emirlerinden ve yasaklarından sorumlu kimselerin, yapmaları ve sakınmaları lâzım olan vazifelerin hükümlerini belirten dînî […]

Görsel Yok

Eğitim

26 Mart 2022 admin 0

Alm. Ausbildung, Erziehung (f), Fr. Education, enseignnement (m), İng. Training, Education. Genel mânâda bir insanın kâbiliyet ve davranışlarını geliştirmek, toplumun iyi değerlerini benimsetmek için yapılan […]

Ehl-i Beyt

26 Şubat 2020 admin 0

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek hanımları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların evlâtları olan hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin, onların çocukları […]

Ehl-i Sünnet

17 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Der Weg der Sünniten, Fr. la voie d ahl-i Sunnat, İng. The Sunni Path. İslam dîninde doğru îtikat üzere olanlara yani Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın […]

Görsel Yok

Elektrik Akımı

17 Şubat 2020 admin 1

Alm. Elektrichestrom, Fr. Courant (m), électrigue, İng. Electric current. Elektrik yüklerinin bir yerden bir yere gitmesi. Bu, yüklerin kendi başlarına gitmesi şeklinde olabildiği gibi, yüklerin […]

Görsel Yok

Ellidört Farz

4 Mart 2022 admin 0

Her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dînî emirlerden meşhur olanları. Çocuk bâlig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhîdi (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) söyleyince, bunun mânâsını […]

Görsel Yok

Elyesa’ Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyâs aleyhisselâmdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymakla vazifelendirilmiş nebî idiler. İlyâs aleyhisselâm, İsrâiloğullarını Allahü teâlâya îmâna ve ibâdete […]

Emevîler

9 Mayıs 2021 admin 0

Dört halîfeden sonra Müslümanları idâre eden hânedân. Dört halîfe devrinden ve hazret-i Ali’nin “radıyallahü anh” oğlu hazret-i Hasan’ın altı aylık hilâfetinden sonra devlet idâresi Benî […]

Görsel Yok

Emîr Külâl

23 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen âlim ve velîlerin on dördüncüsüdür. Hazret-i Hüseyin’in “radıyallahü anh”soyundan […]

Emir Sultan

26 Şubat 2020 admin 0

Osmanlıların kuruluş devrini yaşamış olan büyük âlim ve evliyâ. Yıldırım Bâyezîd Hanın dâmâdıdır. Nesebi (soyu) hazret-i Hüseyin’e dayanır. İsmi, Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddîn’dir. 1368 […]

Enes bin Mâlik

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimize on sene hizmetle şereflenen sahâbî. Ensâr-ı kirâmın, yâni Medîneli ilk Müslümanların büyüklerinden idi. Künyesi, Ebû Hamza’dır. Bu künyeyi kendisine Resûlullah efendimiz vermiştir. Bir […]

Görsel Yok

Enver Ören

16 Mayıs 2020 admin 0

Gazeteci-yazar, biyolog ve Türkiye Gazetesi yayın topluluğu sâhibi. 10 Şubat 1939’da Denizli’nin Honaz köyünde (nâhiyesinde) doğdu. Babasının ismi Nazîf Efendi, annesinin ismi Melike Hanımdır. Dört […]

Görsel Yok

Ergenlik

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Pubertät (f), Fr. Puperté (f), İng. Puperty. Bir çocuğun dış görünüş ve yapısının derece derece yetişkin bir gencin yapısına dönüştüğü dönem. Bu dönemde fizîkî […]

Erkam bin Ebi’l-Erkam

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. İlk Müslümanlardandır. İsmi, Erkâm bin Ebi’l-Erkâm, künyesi Ebû Abdullah’tır. Mahzumoğulları kabîlesindendir. Mekke-i mükerremede doğdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 673 (H.53) senesinde Medîne-i […]

Görsel Yok

Ermiyâ Aleyhisselâm

23 Şubat 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hârûn aleyhisselâm neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini bildirmekle vazîfelendirilmişti. Bir peygamber olan Şa’yâ aleyhisselâmın şehîd edilmesinden sonra, isyanları ve azgınlıkları iyice fazlalaşan […]

Görsel Yok

Erozyon

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Erosion, Fr. Erosion (f), İng. Erosion. Yeryüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşınma ve aşındırma olayı. Jeolojik aşındırma, geniş anlamıyla, karmaşık tabiat […]

image_pdfimage_print