Görsel Yok

7. Cilt Fihristi

9 Ocak 2020 admin 0

ERZİNCAN EV ERZİNCÂNÎ ABDULLAH MEKKÎ EFENDİ EVCİL HAYVANLAR ERZURUM EVEREST ERZURUM KONGRESİ (Bkz. İstiklâl Harbi) EVLÂD-I FÂTİHÂN ERZURUMLU EMRAH EVLENME ERZURUMLU MUSTAFA DARİR EVLİYÂ ESAD […]

Görsel Yok

Alemgirşah – Evrengzib

6 Ocak 2020 admin 0

Bâbürlü hükümdarı, Şah Cihan’ın Mümtaz Mahal’den doğan üçüncü oğlu. 1618’de Malva Duhad’da doğdu. Muhyiddîn Muhammed Birinci Âlemgîr Şah olarak da bilinir. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin oğlu […]

Görsel Yok

Erzincâni Abdullah Mekkî Efendi

10 Şubat 2020 admin 0

Büyük âlim ve velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin talebelerinden. İsmi, Abdullah’tır. Erzincânî, Abdullah-ı Erzincânî ve Abdullah-ı Mekkî diye bilinir. On dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin […]

Görsel Yok

Erzurum

10 Şubat 2020 admin 0

Doğu Anadolu’nun merkezi, “dadaşlar diyârı, kahramanlar ocağı ve şehri”; Erzincan, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Ağrı ve Kars arasında yer alan bir ilimiz. Erzurum “Azzi”, “Erzen” (Darı), […]

Görsel Yok

Esad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde)

10 Şubat 2020 admin 0

Vak’anüvis, tasavvuf şâiri. 1789 senesinde İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mehmed’dir. Arapkirli, Sahhaflar Şeyhi Hacı Ahmed Efendinin oğludur. İlk tahsilini babasından aldı. Devrin ileri gelen âlimlerinden […]

Görsel Yok

Esad Feyzi Bey (Kolağası)

10 Şubat 2020 admin 0

Son devir Osmanlı tabiplerinden. 1874’te Gömeç-Ayvalık’ta doğdu. Dâvûd Paşa Rüşdiyesini, Kuleli Askerî Tıbbiye İdâdîsini bitirdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhânede talebeyken, Alman fizikçi W.C.Röntgen’in 1895 yılında X […]

Görsel Yok

Esad Paşa (Toptânî)

10 Şubat 2020 admin 0

Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleymân Paşazâde Ali Toptânî’nin oğludur. İkinci Abdülhamîd Han zamânında mirimiran rütbesiyle Yanya Jandarma Kumandanlığında bulundu. Yunan Harbindeki yararlılığından […]

Görsel Yok

Eşek

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Esel (m), Fr. Ane, İng. (Ass), donkey. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Yabâniler suya yakın step ve çöllük arâzide; evciller, insanların emrinde. Özellikleri: Kulakları […]

Eshâb-ı Kehf

16 Mayıs 2020 admin 0

Îsâ aleyhisselâmdan sonra, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret eden ve Efsûs (Tarsus) taki mağarada medfun […]

Eshâb-ı Kirâm

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamberimizin “aleyhisselâm” arkadaşları. Kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir Müslüman, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizi çok az da olsa bir kere görürse, kör […]

Görsel Yok

Eskimolar

10 Şubat 2020 admin 0

Amerika’nın ve Grönland’ın Arktik bölgesinde yaşayan halk. Eskimolar, Amerika kıtasının kuzey kıyılarında, Grönland’da, Labradar, Hudson Körfezi kıyılarında ve Sibirya’da bulunurlar. Eskimo ismi Abnaki yerlilerinden çıkmıştır. […]

Görsel Yok

Eşkinci

10 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılarda timarlı sipâhilere ve cepheye çağrılan geri hizmet kıtalarına verilen ad. Osmanlılarda her timarlı sipâhî bir savaş yükümlüsü olduğu için, eşkinci sayılırdı. Eşkincilerin mülk timar […]

Görsel Yok

Eskişehir

10 Şubat 2020 admin 0

En hızlı kalkınan illerimizden biri. 29°58’ ve 32°04’ doğu boylamları ile 39°06’ ve 40°09’ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve […]

Görsel Yok

Eskrim

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fechten, Fr. Escrime, İng. Fencing. Kılıç türünden (flöre, epe, kılıç) silahlarla, belli kurallara göre iki kişi arasında bir pist üzerinde yapılan bir nevi saldırı […]

Esmâ-i Hüsnâ

16 Mayıs 2020 admin 0

Allahü teâlânın meşhur 99 ismi. Allahü teâlânın isimleri çoktur. Bunlardan doksan dokuzu Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde bildirildi. Allahü teâlânın isimleri Tevkîfîdir. Yâni, İslâmiyette bildirilen […]

Görsel Yok

Esnaf

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Handwerker, Kleinhaendler, Fr. Artisan, İng. Artisan, craftsman, tradesman. El sanatları veya küçük ticâretle geçinen kimselere verilen genel ad. Eskiden esnaf deyince, çok az bir […]

Görsel Yok

Esrar

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Haschisch (n), Fr. Hachisch (m), İng. Hashish. Kendir veya Hint keneviri yâhut esrar otu (Cannabis sativa-Canabis indica) bitkisinin toprak üstü kısımlarından elde edilen reçineli […]

Görsel Yok

Esrar Dede

10 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı mutasavvıf ve tezkire yazarı. 1748’de İstanbul Sütlüce’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Küçük yaşından îtibâren tasavvuf muhitinde yaşadı. İyi bir tahsil gördü; Arabî, Fârisî, Lâtince […]

Görsel Yok

Eşref

10 Şubat 2020 admin 0

Divan şâiri, hicivci. 1847’de Kırkağaç, Gelenbe’de doğdu. Gelenbevî İsmâil Efendinin soyundandır. Gelenbe mahalle mektebinde okudu. Başına buyruk yaşamaya alıştığından, içki sofrasında bir arkadaşını yaraladı. Soruşturmadan […]

Görsel Yok

Eşrefiyye

10 Şubat 2020 admin 0

Eşrefoğlu Rûmî’nin tasavvuftaki yoluna verilen ad. Kâdiriyye yolunun kollarındandır. Eşrefiyye yolu; Emir Sultan hazretlerinin yolu, Bayramiyye ve Kâdiriyye yollarının usûllerini birleştirdi. Eşrefiyye yolunda bunların usullerine […]

Görsel Yok

Eşrefoğlu Rûmî

10 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdullah bin Eşref bin Muhammed Mısrî olup, babasının adı ile şöhret buldu. Babası Eşref Efendi, Mısır’dan İznik’e göç etti. Abdullah, […]

Görsel Yok

Eşrefoğulları

10 Şubat 2020 admin 0

On üçüncü asrın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir civârında kurulmuş bir Türk beyliği. Beyliğin kurucusu Seyfeddîn Süleymân Bey, Anadolu Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu Sultânı […]

Görsel Yok

Estergon’un Fethi

10 Şubat 2020 admin 0

10 Ağustos 1543’te Macar Krallığının en önemli şehrinin Osmanlılar tarafından zabtı. Estergon şehri Budin’in 45 km kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu […]

Görsel Yok

Et

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fleisch (n), Fr. Viande, İng. Meat. flesh. Kasaplık hayvanlar, kuşlar, kümes hayvanları, balıklar ve av hayvanlarının yenebilen kısımları. Fakat et denilince yenebilen hayvanların kas […]

Görsel Yok

Et Meydanı

10 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’un Aksaray semtinde Yusufpaşa Çeşmesinin karşısında bulunan alan. Meydân-ı Lahm olarak da bilinir. Şehzadebaşı’ndaki yeniçeri kışlalarının ihtiyaca cevap verememesi üzerine, 1530’larda Aksaray’da yeni odalar yapıldı […]

Görsel Yok

Eûzü Besmele

10 Şubat 2020 admin 0

“Eûzübillahimineşşeytânirracîm” ile “Bismillahirrahmânirrahîm” sözleri. Birincisine Eûzü, ikincisine Besmele, ikisine birden “Eûzü Besmele” denir. Eûzünün mânâsı; “Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazâbına uğrayarak dünyâ ve âhirette […]

Görsel Yok

Ev

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. 1. Haus, Heim n, Wohnung f, Fr. 1. Maison f, 2. Habitation, İng. 1. Hause 2. home. İnsanların, soğuk, sıcak veya dışarıdan gelecek her […]

Görsel Yok

Evcil Hayvanlar

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Haustiere (n.p.), Fr. Animaux dometisques (m.pl.), İng. Domestic animals. İnsanlarla birarada yaşayan ve faydası dokunan, koyun, öküz, dana, at gibi hayvanlar. İnsanoğlunun varlığı ile […]

Görsel Yok

Everest

10 Şubat 2020 admin 0

Dünyânın en yüksek tepesi. Himalaya Dağlarından birisidir. Tibet ve Nepal hudûdunda, 28° kuzey 87° doğu koordinatlarına yakındır. 1852 senesinden beri insanlar, tepenin yüksekliğini (rakımını) tahmine […]

Görsel Yok

Evlâd-ı Fâtihân

10 Şubat 2020 admin 0

Rumeli’nin fethinden sonra, oralarda yerleşmek üzere Anadolu’nun Müslüman-Türk halkından âileleri ile birlikte gidenlere verilen ad. Osmanlıların Balkan Yarımadasındaki fetihleri netîcesinde orada yerleşmeleriyle, buradaki yörük cemâati […]

Görsel Yok

Evlenme

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Heiraten (n), Ehe (f), Fr. Mariage (m), Se Marier, İng. Marriage, To get married. Bir kadınla erkeğin, âile kurmak üzere, cemiyetlerde çeşitli şekilde uygulanan […]

Görsel Yok

Evliyâ

10 Şubat 2020 admin 1

Allahü teâlâya yakın ve sevgili kimseler. Arapça olan evliyâ kelimesi, velî kelimesinin çoğuludur. Evliyâya, “evliyâullah” da denir. Evliyâ, Allahü teâlânın râzı olduğu şeyleri yapan, O’nun […]

Görsel Yok

Evliyâ Çelebi

10 Şubat 2020 admin 0

Seyâhatnâme’siyle meşhur bir Türk yazarı ve seyyahı. 1611’de İstanbul’un Unkapanı semtinde doğdu. Aslen Kütahyalı olan âilesi, fetihten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Babası Saray-ı Hümâyûn kuyumcubaşısı Derviş […]

Görsel Yok

Evrenos Bey

10 Şubat 2020 admin 0

Osmanlıların meşhur kumandanlarından. On dördüncü asır başlarında Karasi diyârında dünyâya gelmiştir. Âilenin reisi olan Îsâ Bey ile oğlu Evrenos Bey, Karasi Beyliği ümerâsından iken, Beyliğin […]

Görsel Yok

Evrenosoğulları

10 Şubat 2020 admin 0

Osmanlıların Rumeli’yi fethi sırasında büyük ün yapmış Evrenos Gâzinin kahramanlar yetiştiren âilesi. Bu sülâle ismini; Makedonya’yı Türklere kazandıran, Rumeli’de büyük başarılar gösteren Hacı Evrenos Gâziden […]

Görsel Yok

Evzâî

10 Şubat 2020 admin 0

Sekizinci yüzyılda yetişmiş büyük İslâm âlimlerinden. İsmi, Abdurrahmân bin Amr bin Muhammed’dir. Künyesi, Ebû Amr’dır. Evzâî diye meşhur olmuştur. 706 (H.88) senesinde Baalbek’te doğdu. 774 […]

Görsel Yok

Eyalet

10 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı merkez teşkilâtının dışında, taşrada bulunan ve beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük idârî bölge. Osmanlı Devletinde taşra teşkilâtı, aşağıdan yukarıya köy, nâhiye, kazâ, sancak ve […]

Görsel Yok

Eyer

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sattel (m), Fr. Selle (f), İng. Saddle. Binek hayvanlarının sırtına konulan oturacak şey. Hayvanların üzerine rahatça binebilmek ve yük sarmak için kullanılır. Eyeri ilk […]

Görsel Yok

Eyfel Kulesi

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Der Eiffelsturm, Fr. La Tour Eiffel, İng. The Eiffel Tower. Paris’in sembolü. Demir teknolojisiyle yapılan önemli bir yapı. 1889’da Fransız İhtilâlinin 100. yıldönümünü kutlama […]

Görsel Yok

Eyyûb Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i İshâk’ın oğlu Iys’ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. Yüz kırk sene yaşadı. Sabrı ile insanlık târihinde darbımeselle anılan Eyyûb aleyhisselâm, […]

Görsel Yok

Eyyûb Sabri Paşa

10 Şubat 2020 admin 0

Sultan İkinci Abdülhamîd Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civârındaki Urmiye’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1890 (H.1308) târihinde İstanbul’da vefât etti. Bayramiye yolu […]

Görsel Yok

Eyyûb Sultan Câmii

10 Şubat 2020 admin 0

Hazret-i Muâviye “radıyallahü anh” zamânında İstanbul kuşatmasında şehid olan, sahâbeden Hâlid ibni Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin “radıyallahü anh” kabrinin, Fâtih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddîn’in kerâmetiyle […]

Görsel Yok

Eyyûbîler

10 Şubat 2020 admin 0

Ünlü kumandan ve siyâset adamı Selâhaddîn Eyyûbî tarafından Sûriye, Filistin, Mısır ve Yemen’de kurulan devletin adı. Hânedânın kurucusu olan Selâhaddîn Eyyûbî, Hazbani Kabîlesine mensuptu. Ancak […]

Görsel Yok

Ezan

10 Şubat 2020 admin 0

Namaz vakitlerini bildirmek, Müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde okunan kelimeler ve cümleler. Ezân lügatta “herkese bildirmek” demektir. Ezânda, İslâm inancı ve […]

Ezânî Saat

10 Şubat 2020 admin 0

Güneşin batmasının 12.00 olarak kabul edildiği saat hakkında kullanılan bir tâbir. Ezânî saate, astronomi (ilm-i hey’et) ifâdesi ile “hakîkî gurûbî saat” denir. Bu saatle güneş […]

Görsel Yok

Ezher

10 Şubat 2020 admin 0

Mısır’ın başşehri Kahire’de eskiden Câmi-ül-Ezher denilen câmi ve medrese, şimdi de Ezher Üniversitesi. Fâtımîlerin (909-1172) Mısır’ı işgâlinden sonra 970’de inşâsına başlanıp iki senede tamamlandı. Şiî […]

Görsel Yok

Ezik

10 Şubat 2020 admin 0

Alm. Quetschung (f), Fr. Contusion (f), İng. Bruise. Bir darbe veya sıkışma sonucunda deride meydana gelen hasar. Derin dokularda meydana gelen ezilme. İnsanın derisi bir […]

Görsel Yok

Fâtih Sultan Mehmed

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı pâdişâhlarının yedincisi. İstanbul’un fâtihi olup, İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (H. 833) Pazar günü Edirne’de dünyâya geldi. 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat […]

Fâtımat-üz-Zehrâ

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin, hazret-i Hadîce vâlidemizden olan en küçük ve en sevdiği kızı. Hazret-i Ali’nin zevcesi ve hazret-i Ömer’in kayın vâlidesidir. Fâtıma vâlidemiz; aklı, zekâsı, hüsn […]

Görsel Yok

Fecr

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Morgendammerung (f), Fr. Aube, aurore (f), İng. Dawn. Sabaha doğru, tan yerinin önce nokta ve sonra da ince bir iplik gibi ağarması ile başlayan […]

Görsel Yok

Fehîm-i Arvâsî

11 Şubat 2020 admin 0

İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın meşhurlarından. Silsile-i aliyye denilen evliyânın otuz üçüncüsüdür. Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşadı. Seyyid olup, soyu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Lakabı, Hazret-i […]

Görsel Yok

Ferâce

11 Şubat 2020 admin 0

Eskiden kadınların örtünme için giydikleri elbisenin adı. Sonraları ferâce yerine çarşaf kullanılmaya başlandı. Ferâceler fantazi kumaştan, çuhadan, softan yapılırdı. Genellikle düz, sâde olanların yaygın olduğu […]

Görsel Yok

Ferâiz

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kenntnis (f) ders Ebrechts, Erbschaft (f) Fr. Connaissance (f) de L’héritage, İng. Knovledge of inheristance. İslâm hukûkunda mîras taksimi için kullanılan terim. Ölümden sonra […]

Görsel Yok

Fergânî

11 Şubat 2020 admin 0

Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyli ilk defâ tesbit eden büyük Müslüman astronomi ve matematik âlimi. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Kesîr el-Fergânî olup, künyesi Ebü’l-Abbâs’tır. […]

Görsel Yok

Ferhad ile Şîrîn

11 Şubat 2020 admin 0

Ferhâdnâme, Ferhâd u Şîrîn, Hüsrev ü Şîrîn isimleri ile de işlenen ortak bir hikâyenin ismi. İran ve Türk edebiyatında, divan şâirlerinin gazellerinde, rubâilerinde geçen bu […]

Görsel Yok

Ferhad Paşa

11 Şubat 2020 admin 0

On altıncı yüzyılda iki defa sadrâzamlık yapan Osmanlı devlet adamı. Arnavut olup küçük yaşta devşirme olarak Enderuna alındı. Burada Türk-İslâm terbiyesi ile yetiştirildi. Kânûnî’nin teveccüh […]

Görsel Yok

Ferîdüddîn-i Attâr

11 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin İbrâhim’dir. 1119 (H.513) senesinde Nişâbur’da doğdu. Nişâbûrî ve Hemedânî nisbet edilip, Ferîdüddîn lakabıyla meşhur oldu. Bir müddet baba mesleği olan […]

Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker

11 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. Ferrûh Şâh Kâbilî neslinden Celâleddîn Süleymân’ın oğludur. Baba ve annesi şerefli asîl âilelerden olup, nesebi hazret-i Ömer’e “radıyallahü anh” ulaşır. 1174 […]

Görsel Yok

Ferik

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kommandierender Generalbzw. Generalleutnant (m.), Fr. Général (m), divisionnaire, İng. Divisional General. Osmanlı Devletinde büyük askerî rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda […]

Görsel Yok

Feriye Sarayı

11 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında, üç bölümden meydana gelen saray. Kışlık ikametgâhları bulunmayan hânedan mensupları burada otururlardı. 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilen Sultan Abdülazîz Han, […]

Görsel Yok

Ferman

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ferman (m), Fr. Firman (m), İng. Firman. Pâdişâhların herhangi bir iş hakkında tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emri. Ferman; Farsça bir kelimedir. Emir, irâde […]

Görsel Yok

Fes

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fes (m.n), Fr. Fes (m), İng. Fez. Başı havanın çeşitli tesirlerinden korumak için kullanılan yünden özel olarak yapılan başlıklardan birinin adı. Çeşitli kaynaklarda fesin […]

Görsel Yok

Fethi Bey (Süleyman)

11 Şubat 2020 admin 0

Yunanlıların İzmir’i işgâli sırasında şehid edilen albay. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh İzzi Efendinin oğludur.Harp Okulunu 1899 yılında kurmay subay olarak bitirdi. Basra ve […]

Görsel Yok

Fethi Bey (Tayyareci)

11 Şubat 2020 admin 0

Havacılık târihimizin ilk şehidi. İstanbul’da 1891 yılında doğdu. Bahriye Mektebine girip üsteğmen rütbesi ile mezun oldu (1907). O zamanlar dünyâda yeni gelişmeye başlayan havacılık hakkında […]

Görsel Yok

Fethullah Verkânisî

11 Şubat 2020 admin 0

On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. İsmi, Fethullah’tır. Verkânisî diye de meşhur olmuştur. Siirt’in Minâr nâhiyesine bağlı Verkânıs köyünde doğdu. Seydâ veya Üstâd-ı A’zam isimleriyle […]

Görsel Yok

Fetihnâme

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Berich (m) über eine Eroberung, Fr. Messagem de comquéte, İng. Message announcing a conquest. Savaşlar sonunda kazanılan zaferleri, fethedilen yerleri, komşu hükümdârlara, hanlara, prenslere, […]

Görsel Yok

Fetret Devri

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. İnterregnum (m.), Fr.İnterrégne (m.), İng. İnterregnum. Yıldırım Bâyezîd’in, Ankara Meydan Savaşında Timur Hana esir düşmesinden sonra dağılan Osmanlı birliğinin, 1413 yılında, Birinci Mehmed Han […]

Görsel Yok

Fetvâ

11 Şubat 2020 admin 0

Herhangi bir şeyin (hâdisenin) dîne (İslâmiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevap. Fetvâ veren âlime “müftî”, sorana “müsteftî” denir. Fetvâ ile, herhangi bir şeyin İslâmiyete uygun […]

Görsel Yok

Fidye

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Lösegeld (n), Fr. Rançon (f), İng. Ransom. Kurtuluş bedeli. Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen bir belâdan kurtulmak karşılığında verilen para, mal vs. Ticaret […]

Fil Vak’ası

11 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın doğmasından iki ay kadar önce, Mekke yakınlarında vukû bulan bir hâdise. Habeş Hükümdârı Necâşî’nin “radıyallahü anh”  Yemen’de Ebrehe adında bir vâlisi […]

Görsel Yok

Filoksera (Phylloxera vitifoliae)

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Reblaus (f), Fr. Pylloxére (m), İng. Phylloxera. Familyası: Asmabitigiller (Phylloxeridae). Yaşadığı yerler: Asmaların yaprak ve köklerinde. Özellikleri: Asmaların yaprak ve köklerini emerek şişkinlikler meydana […]

Görsel Yok

Firâset

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Intuition, Fr. intuition, İng. intuition. Peygamberlerin ümmetleri arasında îtikâdı doğru, işleri, ayıp günah ve kusurlardan uzak ve ahlâken mazbut, dürüst kimselerin, bilgi, delil ve […]

Görsel Yok

Firâset

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Intuition, Fr. intuition, İng. intuition. Peygamberlerin ümmetleri arasında îtikâdı doğru, işleri, ayıp günah ve kusurlardan uzak ve ahlâken mazbut, dürüst kimselerin, bilgi, delil ve […]

Görsel Yok

Firavun

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pharao (m), Fr. Pharaon (m), İng. Pharaoh. Eski Mısır hükümdarlarına verilen isim. Mısır’a hâkim olan 26 firavun sülâlesi vardı. Her sülâlede çeşitli firavunlar asırlarca […]

Görsel Yok

Fîrûzâbâdî

11 Şubat 2020 admin 0

On dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda yaşamış tefsir, fıkıh, hadis ve lügat âlimi. İsmi, Muhammed bin Yâkûb’dur. Künyesi, Ebû Tâhir, lakabı Mecdüddîn’dir. Fîrûzâbâdî nisbesiyle meşhur […]

Görsel Yok

Fitne

8 Ocak 2020 admin 0

Alm. Zweitracht f, Unfrieden m; Aufruhr (m), Fr. Trouble, discord m, division f, İng. Instigation, sedition, disorder, Faction. Karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk, ara bozuculuk. Müslümanlar arasında […]

Görsel Yok

Fitne

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zweitracht f, Unfrieden m; Aufruhr (m), Fr. Trouble, discord m, division f, İng. Instigation, sedition, disorder, Faction. Karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk, ara bozuculuk. Müslümanlar arasında […]

Görsel Yok

Fıkıh

11 Şubat 2020 admin 0

İslâm dîninde, Müslümanların bedenle yapmaları veya sakınmaları lâzım olan işleri bildiren ilmin adı. Fıkıh kelimesi Arapçada, dördüncü bâbdan olunca, “bilmek, anlamak” mânâsına gelir. Beşinci bâbdan […]

Görsel Yok

Fırat Nehri

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Euphrat (m), Fr. Euphrate (m), İng. The Euphrates. Doğu Anadolu’dan başlayıp, güneydoğu sınırlarımızdan çıkarak Suriye ve Irak’tan geçip, Basra Körfezinde denize dökülen bir ırmak. […]

Görsel Yok

Fıtnat Hanım

11 Şubat 2020 admin 0

On sekizinci asır divan şâirlerinden. Asıl adı Zübeyde’dir. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Şeyhülislâm Ebû İshakzâde Mehmed Esad Efendinin kızıdır. Akrabalarının çoğu şâir olan […]

Görsel Yok

Fıtra (Sadaka-i Fıtr)

11 Şubat 2020 admin 0

Zengin olan Müslümanların, Ramazan Bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermeleri İslâm dînince emredilen, belirli miktardaki sadaka. Buna “fitre” de denir. Sadaka-ı fıtır vermek Hanefî mezhebinde […]

Görsel Yok

Florya (Chloris chloris)

9 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Grünling (m), Fr. Verdier (d’Europe) (m), İng. Greenfinch. Familyası: İspinozgiller (Fringillidae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Asya ve Afrika’nın ılıman bölgelerinin bağ, fundalık ve seyrek ağaçlı […]

Görsel Yok

Ganîmet

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kriegsbeute (f), Fr. Aubaine ocacasion butin (m), İng. Spoil. İslâm hukûkunda, savaşta Müslüman askerlerin kuvvet kullanarak düşmandan zorla aldığı eşyâ, hayvan, savaş esirleri ve […]

Görsel Yok

Gasb

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Entreissen, usurpation, Fr. Usurpation, İng. Usurpation. Başkasının malını ondan izinsiz zorla almak. Alan kimseye gâsıb, alınan şeye de magsûb denir. Gasb, haksız kazanç yollarından […]

Görsel Yok

Gayri Müslim

11 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nicht mohammedaner (m), Fr. Non-musulman (m), İng. Non-Muslim. Müslüman olmayan kimse. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine dâvet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın […]

Gâzan Mahmûd Han

7 Mayıs 2021 admin 0

İlhanlı hükümdârlarının en meşhuru. Çocukluğunun büyük bölümü büyükbabası Abaka Hanın yanında geçti. Abaka Han ve babası Argun Hanın bağlı olduğu Buda dîninin prensiplerine göre yetiştirildi. […]

Görsel Yok

Gedih Ahmed Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

On beşinci asrın ikinci yarısında mühim vazîfeler görmüş Osmanlı sadrâzamı. Zamânında yaşamış târihçiler, âilesi ve menşei hakkında bir şey yazmamaktadırlar. Yeniçerilikten yetişmiş olduğu bilinen Gedik […]

Görsel Yok

İmâm-ı Gazâlî

11 Şubat 2020 admin 0

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebû Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslâm ve Zeyneddîn’dir. Gazâlî nisbesiyle meşhurdur. Müctehîddi. İctihâdı, Şâfiî mezhebine […]

image_pdfimage_print