Görsel Yok

8. Cilt Fihristi

9 Ocak 2020 admin 0

GEKOGİLLER (Geckonidae) GİNSENG (Parax ginseng) GELENBEVÎ İSMÂİL EFENDİ GİRDAP GELENİ (Gelengi) (Bkz. Sincap) GİRESUN GELGİT (Bkz. Med-Cezir) GİRİŞİM GELİBOLU ACEMİ OCAĞI GİRİŞİMÖLÇER (İnterferometre) GELİBOLULU MUSTAFA […]

Gıybet

9 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Nachrede, durchhecheln, Klatsch, Fr. Medisance, denigrement, İng. Backbiting. Dedikodu. Bir Müslümanın veya zımmînin yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı veya kalbinin kırılacağı bir sözü, hâli […]

Görsel Yok

Gotlar

10 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Goten (pl.), Fr. Goths, Gots (pl.) İng. Goths. Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde oturan bir Germen kavmi. Gotlar mîlâdî 1. yüzyılda İskandinavya’yı bırakıp, Vistula’nın alt […]

Güneş

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sonne (f), Fr. Soleil (m), İng. Sun. Kimlik bilgileri: Dünyâdan ortalama uzaklığı  149.598.000 km Çapı  1.391.000 km Kütlesi  1.99x1030kg Özgül ağırlığı  1,41 gr/cm3 Yüzey […]

Görsel Yok

Gusül

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Ganzwaschung (f), des Körpers, Abwandung (f), Fr. Ablution complete du corps, İng. Ablution (bodily). Boy abdesti. Âkıl ve bâliğ olan kadın ve erkeğin, cinsî […]

Habbâb bin Eret

23 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah efendimize îmân etmekle şereflenen ilk sahâbîlerden. İsmi Habbâb, künyesi Ebû Abdullah’tır. 586 senesinde Mekke’de doğdu. 657 (H.37)de Kûfe’de vefât etti. Resûlullah efendimiz, Zeyd bin […]

Görsel Yok

Hac

9 Mayıs 2021 admin 0

İslâmın beş şartından birisi. Diğerleri kelime-i şehâdet getirmek, namaz, oruç ve zekâttır. Lügatte hac, “Kastetmek, yapmak, istemek” mânâsına gelir. İslâm dîninde hac; belli bir zamanda, […]

Görsel Yok

Hâcegân

3 Nisan 2022 admin 0

Osmanlılar zamanında devlet dâirelerindeki yazı işlerinin başında veya defterdarlık, nişancılık gibi vazifelerde bulunanlara verilen sivil bir rütbe. Hâcegân yerine, “Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn” da denilirdi. Hâcegânlığın […]

Görsel Yok

Hâcegî Muhammed Emkenegî

23 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin yirmi birincisidir. 1512 (H.918) de Buhârâ’nın Emkene (İmkene) kasabasında doğdu. 1599 (H.1008) senesinde doksan yaşındayken Emkene’de […]

Görsel Yok

Hacı Ahmed Siyâhî

3 Nisan 2022 admin 0

On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun Kastamonu’da kurucusu oldu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerindendir. Sa’dî tarîkatı dervişlerinden Demirci Ahmed Babanın oğludur. Siyah sarık […]

Görsel Yok

Hacı Bayram-ı Veli

3 Nisan 2022 admin 0

On dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda Anadolu’da yetişmiş olup, Fâtih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. İsmi, Nûmân bin Ahmed, lakabı Hacı Bayram’dır. 1352 (H. 753) […]

Görsel Yok

Hacı Bektaş-ı Veli

3 Nisan 2022 admin 0

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yaşayan evliyânın büyüklerinden. İsmi, Seyyid Muhammed bin İbrâhim Atâ olup, lakabı Hacı Bektâş’tır. Seyyid olup, nesebi (soyu) hazret-i Ali’ye dayanmaktadır. 1281 (H. 680) târihinde Horasan’ın Nişâbûr […]

Hadîce-tül Kübrâ

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” ilk hanımı, ilk îmân eden hür kadın ve Müslümanların annesi. Kureyş Kabîlesinin kibar ve asil bir âilesine mensuptur. Babasının adı Hüveylid, annesininki […]

Hadis

23 Temmuz 2019 admin 0

Alm. Tradition, Überlieferung (f), Fr. Tradition, Parole (f), İng. Tradition, Hadith. Lügatte, “söz, haber, yeni şey” mânâsına gelen bir kelime. Dînî bir terim olarak hadis, […]

Hâfıza

9 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Gedächtnis, Erinnerung (svermögen (n) (f), Fr. Mémoire (f), İng. Memory. Öğrenilen, işitilen, görülen, hissedilen, kısaca dış çevreden alınan bilgilerin hatırda tutulması ve gerektiğinde kullanılması. […]

Hafsa binti Ömer

23 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah efendimizin “aleyhisselâm” mübârek hanımlarından. Hazret-i Ömer’in kızı olup, annesinin ismi Zeyneb binti Maz’ûn’dur. Bi’set’ten yâni Peygamber efendimize peygamberliğin bildirilmesinden beş sene önce doğdu. 665 […]

Hala Sultan

23 Şubat 2020 admin 0

Kadın sahâbîlerden. İsmi bilinmemekte olup Ümmü Hırâm künyesi ile meşhurdur. Türkler tarafından Hala Sultan diye bilinmektedir. Babası Milhân bin Hâlid, annesi Mülkiyye binti Mâlik’tir. Hazrec […]

Görsel Yok

Haliç

13 Mayıs 2020 admin 0

HALİÇ Alm. Goldenes Horn (n), Fr. Gorne d’Or (f). İng. Golden Horn. İstanbul’da Sarayburnu Yarımadası ile şehrin Beyoğlu yerleşme alanı arasında bulunan tabiî bir iç […]

Hâlid bin Sa’îd

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. Peygamber efendimizin kâtiblerinden olup, Eshâb-ı kirâm arasında “Sâbikûn-ı evvelîn” denilen ilk Müslümanlardandır. İsmi, Hâlid bin Sa’îd bin Âs bin Ümeyye’dir. Annesi Ümmü Hâlid […]

Görsel Yok

Hâlid bin Sinan Abesî Aleyhisselâm

23 Şubat 2020 admin 0

İsâ aleyhisselâmla, Muhammed aleyhisselâm arasındaki zamanda gönderilen bir peygamber. Aden beldesinde yaşayan bir kavme gönderilmiştir. Bu kavmin Abes kavmi olduğu rivâyet edilmektedir. Hayâtı, yaşayışı, ümmeti […]

Hâlid bin Velîd

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın ve İslâm kumandanlarının büyüklerinden. İsmi Hâlid, künyesi Ebü’l-Velîd ve Ebû Süleymân’dır. Nesebi Hâlid bin Velîd bin Mugîre bin Abdullah bin Amr bin Mahzûn’dur. […]

Görsel Yok

Hâlid-i Bağdâdî

9 Ocak 2020 admin 0

Büyük İslâm âlimi. Silsile-i aliyye olarak bilinen âlimler ve velîler zincirinin yirmi dokuzuncusudur. Hazret-i Osman bin Affân’ın “radıyallahü anh” soyundandır. Yüzlerce büyük velî yetiştirdi. Asrının […]

Görsel Yok

Halîfe

14 Şubat 2021 admin 0

Allahü teâlânın emirlerinin yerine getirilmesinde Peygambere vekil olan zât. Emîr-ül-mü’minîn, İmâm-ül-müslimîn yerine kullanılan bir tâbir olup, bütün Müslümanların emîri, hükümdârı mânâsına gelir. Kelimenin çoğulu, hulefâ’dır. […]

Halîme Hâtun

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin süt annesi. Mekke civârında yaşayan Benî Sâ’d Kabîlesindendir. Aynı kabîleden hâris’in zevcesi (hanımı) idi. Peygamber efendimiz dört yaşına kadar süt annesi Halîme Hâtun’un […]

Hamza bin Abdülmuttalib

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin amcası. İlk Müslümanlardandır. Künyesi, Ebû Ammâre (Umâre) ve Ebû Ya’lâ olup, lakabı Esedullah (Allah’ın Arslanı)dır. Aynı zamanda Peygamber efendimizin süt kardeşidir. Annesi Hâle, […]

Hanzala bin Ebî Âmir

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. Ensârın yâni Medîneli Müslümanların ileri gelenlerindendir. İsmi, Hanzala bin Âmir bin Sâfi bin Mâlik’tir. Tâkî ve Gâsil-ül-Melâike lakaplarıyla meşhurdur. Medîne’deki büyük kabîlelerden Evs […]

Görsel Yok

Hârûn Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i Mûsâ’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher’dir. Soy îtibâriyle Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî’ye dayanır. Mısır’da doğdu. Mûsâ aleyhisselâmdan […]

Hasan bin Ali

23 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin torunu, İslâm halîfelerinin beşincisi. Ehl-i Beytin dördüncüsü, on iki  imâmın ikincisidir. Babası hazret-i Ali, annesi ise Resûlullah efendimizin kızı […]

Görsel Yok

Haşir ve Neşir

4 Mart 2022 admin 0

Toplanma ve bir araya gelme ve dağılma. Kıyâmet koptuktan sonra diriltilen bütün varlıkların, dünyâda yaptıklarından hesap vermek üzere sevk olunacakları mahşer yerinde toplanmasına “haşir” ve […]

Hassân bin Sâbit

23 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin şâiri. Ensârdan yâni Medîneli Müslümanlardandır. Künyesi Ebû Velid’dir. Ebû Abdurrahmân veEbû Hüsâm da denilmiştir. Aslen Yemenli olup, soyu Benî Neccâr Kabîlesinden Hazrec Kabîlesine, […]

Hatîb bin Ebî Beltea

23 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmdan. Peygamber efendimizin, hükümdârlara gönderdiği elçilerdendir. İsmi, Hatîb bin Ebî Beltea’dır. Ayrıca Amr ismi ile de bilinmektedir. Künyesi Ebû Muhammed veya Ebû Abdullah’tır. Aslen […]

Görsel Yok

Hatim Okumak

18 Ocak 2021 admin 0

Kur’ân-ı kerîm’i başından sonuna kadar okumak. Hatim lügatte; bitirmek, sona erdirmek, hatim etmek, tamamlamak, bir de, yüzük mânâlarına gelir. Hatim okumak ve dinlemek bir ibâdettir. […]

Görsel Yok

Hatm-i Tehlîl

18 Ocak 2021 admin 0

Yetmiş bin Kelîme-i tevhîd, yâni “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” sözünü okumak. Bir kimse bu mübârek sözü tekrar tekrar söyleyince, Allahü teâlâdan başkasını yok bilmekte, […]

image_pdfimage_print