Görsel Yok

Adile Sultan

14 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı hanım sultan ve şairlerinden. Babası Sultan İkinci Mahmud Han, annesi Zernigar Kadın Efendidir. 1825 senesinde doğdu. Küçük yaşta annesini kaybetti. Sultan İkinci Mahmud, kızı […]

Görsel Yok

Agehi

14 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı şairi. Asıl adı Mansur Çelebi’dir. Rumeli’de Vardar Yenicesi’nde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese öğrenimi görüp Hoca Kaynı Mehmed Efendiden mülazım oldu. İstanbul ve Gelibolu’da […]

Görsel Yok

Ahdi

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı tezkirecisi ve şairi, hattat. Aslen Bağdatlı olup, doğum tarihi belli değildir. Babasının adı Şemseddin’dir. Şemsi mahlası ile şiirler yazmıştır. Öğrenimini memleketinde tamamlayan Ahdi, Hüsrev […]

Görsel Yok

Ahmed Haki İzler

16 Şubat 2020 admin 0

Cumhuriyet devri Türk şairi. Türkistanlıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Türkistan muharebelerinde bulunmuş ve burada yakınlarını kaybetmiş, uzun seyahatlerden sonra Konya’ya gelip yerleşmiştir. Her türlü gösterişten ve […]

Görsel Yok

Ahmed Hamdi Tanpınar

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız şair, yazar ve edebiyat tarihçisi. İstanbul’da 1901 yılında doğdu. Babası Hüseyin Fikri Efendinin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde memurluk yapması sebebiyle ilk ve orta tahsilini Sinop […]

Görsel Yok

Ahmed Haşim

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız şair ve edebiyatçılarından. 1883’de Bağdat’ta doğdu. Sülalesinden birçok alim yetişmiştir. Babası devlet memuru olduğundan onunla beraber bulunamadı. 8 yaşında annesini kaybetti. 12 yaşına kadar […]

Görsel Yok

Ahmed Kutsi Tecer

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız tiyatro yazarı ve şairlerinden. 1901’de Kudüs’te doğdu. Orta tahsilini Kadıköy Sultanisi ve Halkalı Ziraat Okulunda, yüksek tahsilini de Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümünde tamamladı. Paris’e […]

Görsel Yok

Ahmed Muhib Dranas

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız şair ve tiyatro eseri yazarlarından. Sinop’ta 1909 yılında doğdu. İlk ve orta tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra, önce Hukuk sonra Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam […]

Görsel Yok

Ahmed Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

On beşinci yüzyıl divan şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kuvvetli bir medrese tahsili gördü. Bursa Muradiye Medresesinde müderrislik (hocalık) yaptı. Daha sonra […]

Görsel Yok

Ahmed Reşid Bey

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devri şairlerinden, devlet adamı, yazar. 1870 senesi başında İstanbul’da doğdu. Babası Çankırı mutasarrıfı Abdulah Şefik Efendidir. Anne tarafından Mollacıkzade ailesine mensuptur. İlk tahsilini Çankırı’da […]

Görsel Yok

Ahmed-i Dai

16 Şubat 2020 admin 0

Şair, edib ve alim. On dördüncü asrın ikinci yarısı ile 15. asrın ilk yarısında yaşamıştır. Dua edici, duacı manasına gelen Dai mahlasını kullanmıştır. Eserlerinden anlaşıldığına […]

Görsel Yok

Ahmedi

16 Şubat 2020 admin 0

Türk Divan Şiirinin kurucusu kabul edilen 14. yüzyıl şairi. Nerede ve ne zaman doğduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Kütahya’da 1334 yılında doğduğu tahmin edilmekte […]

Görsel Yok

Aka Gündüz

16 Şubat 2020 admin 0

Son devir hikaye ve romancısı; şair ve gazeteci. 1886 yılında Selanik’e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde doğdu. Asıl adı Enis Avni’dir. […]

Görsel Yok

Akif Mehmed Paşa

17 Şubat 2020 admin 0

On dokuzuncu asır Osmanlı Devlet adamı ve şairi. 1787 senesinde Yozgat’ta doğdu. Devrin kadılarından Ayıntabizade Mehmed Efendinin oğludur. Altı yaşında iken babası ile hacca gitti. […]

Görsel Yok

Aşçızade Hasan Çelebi

29 Nisan 2021 admin 0

Osmanlı Devleti alim ve divan şairlerinden. 16. yüzyılda yaşamıştır. İsmi Hasan Çelebi olup, “Aşçızade” lakabı ile meşhurdur. Gelibolu’da doğan Aşçızade’nin, doğum tarihi belli değildir. Aşçızade, […]

Görsel Yok

Aşık Çelebi

29 Nisan 2021 admin 0

Türk şair ve bilginlerinden. Asıl adı Mehmed’dir. Soyu Peygamber efendimize “sallalllahü aleyhi ve sellem” kadar ulaşır. Büyük babası Seyyid Muhammed Natta, Emir Buhari  ile birlikte […]

Görsel Yok

Aşık Ömer

29 Nisan 2021 admin 0

On yedinci yüzyıl halk şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1630 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Şiirlerinden birinde “Vatan-ı aslimiz Aydın ilidir.” diyen şairin […]

Görsel Yok

Aşık Paşa

29 Nisan 2021 admin 0

On dördüncü asrın ünlü mutasavvıf şairlerinden. 1272’de Kırşehir’de doğdu. Babası Muhlis Paşa, Osman Gazi’nin maiyetinden, âlim ve fazıl bir zat olup, Ehl-i sünnet itikadındaydı. Asıl […]

Görsel Yok

Atai (Nev’izade)

30 Nisan 2021 admin 0

On yedinci yüzyıl Osmanlı şairi, tarihçi ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi.  1583 senesinde İstanbul’da doğdu. Adı Ataullah olup, Nev’i diye meşhur Yahya bin Pir Ali […]

Görsel Yok

Atıf Efendi

30 Nisan 2021 admin 0

On sekizinci asır meşhur Osmanlı hattat ve şairi. Kendi ismiyle meşhur kütüphanenin kurucusudur. Adı, Mustafa Atıf’tır. Sultan Birinci Mahmud Han devrinde defterdar-ı şıkk-ı evvel ve […]

Görsel Yok

Avni (Yenişehirli)

30 Nisan 2021 admin 0

On dokuzuncu yüzyıl divan şairi. 1826’da bugün Yunanistan sınırlarında kalan Yenişehir’de (Larissa) doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Fenarlı Sıdkı Ebu Bekr Paşanın oğludur. Tahsil durumu hakkında […]

Görsel Yok

Azeri İbrahim Çelebi

30 Nisan 2021 admin 0

On altıncı asır meşhur Osmanlı alim ve şairlerinden. Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yavuz Sultan Selim Han devrinin büyük alimlerinden. Muallimzade lakabıyla meşhur Mevlana Ahmed […]

Görsel Yok

Aziz Ali Efendi

30 Nisan 2021 admin 0

Şair ve yazar. Girit’te doğdu. 1798 (H. 1213)de Berlin’de öldü. Girit Defterdar-ı Tarihçisi  Mehmed Efendinin oğludur. Tahsilini Girit’te yaptı. Babası zengin olduğu için pekçok mal […]

Görsel Yok

Fıtnat Hanım

11 Şubat 2020 admin 0

On sekizinci asır divan şâirlerinden. Asıl adı Zübeyde’dir. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Şeyhülislâm Ebû İshakzâde Mehmed Esad Efendinin kızıdır. Akrabalarının çoğu şâir olan […]

Görsel Yok

Hersekli Ârif Hikmet

5 Mayıs 2021 admin 0

Osmanlı şâirlerinden. 1839 senesinde Hersek’in Mostar kazâsında doğdu. Babası Zülfikâr Nâfiz Paşadır. Hersek’te tahsile başladı. Dedesi ve babası ölünce Bosna’ya taşındı. Tahsil için İstanbul’a geldi. […]

Görsel Yok

Latîfî

11 Aralık 2019 admin 0

On altıncı asır dîvân şâiri ve tezkire yazarı. Asıl adı Abdüllatîf’tir. 1491 yılında Kastamonu’da doğdu. Hatipzâdeler adı verilen bir âileye mensuptur. Dedesi Fâtih Sultan Mehmed […]

Görsel Yok

Leskofçalı Gâlib

11 Aralık 2019 admin 0

Encümen-i şuâra şâirlerinden. 1829 (H.1245) senesinde Leskofça’da doğdu. Üsküp Vâlisi İsmâil Paşanın oğludur. İsmâil Paşanın Afyonkarahisar’a tâyin olması üzerine iki sene Afyonkarahisar’da kaldı. İki sene […]

Görsel Yok

Menemenlizâde Mehmed Tâhir

19 Şubat 2020 admin 0

Tanzimat devri şâir ve yazarlarından. 1862’de Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğdu. Bölgede tanınmış Menemenli aşiretine mensuptur. Babası, Daire-i Celile- i Uzma Telgraf Kalemi Müdürlüğünde bulunmuş Haşim […]

Görsel Yok

Süleyman Nazif

22 Şubat 2020 admin 0

Servet-i fünun şâiri. 1869 senesinde Diyarbakır’da doğdu. Babası şâir ve târihçi Said Paşadır. Tahsile 1874’te Maraş’ta başladı. Maraş’tan Diyarbakır’a döndüklerinde, Nazif rüştiye (ortaokul)de tahsiline devam […]

Görsel Yok

Vasfî

19 Şubat 2020 admin 0

Sultan İkinci Bâyezîd devri kadı ve şâirlerinden. Doğum târihi muhtemelen 1454 olarak bilinmektedir. Serez ve Malkara kâdılıklarında bulundu. Malkara kâdısıyken 1514’te vefât etti. Hadım Ali […]

Görsel Yok

Yahyâ Kemâl Beyatlı

20 Şubat 2020 admin 0

Yirminci yüzyıl Türk Edebiyatının şâir ve yazarlarından. 1884’te Üsküp’te doğdu. İlk öğrenimini Üsküp’te yaptı. Selânik İdâdîsinde başladığı orta öğrenimini 1902’de geldiği İstanbul Vefâ İdâdîsinde tamamladı. […]

Görsel Yok

Yenişehirli Avnî

21 Şubat 2020 admin 0

On dokuzuncu asır divan şâirlerinden. 1826 senesinde Rumeli’de bulunan Yenişehir’de doğdu. Bekr Paşanın oğludur. Husûsî tahsil görerek yetişti. Arabî ve Fârisî öğrendi. Edebiyatla meşgul oldu. […]

Görsel Yok

Zeki Ömer Defne

21 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri şâirlerinden. 1903’te Çankırı’da doğdu. İlk ve ortaokulu Çankırı’da bitirdikten sonra Ankara Orta Muallim Mektebine kaydoldu. 1920’de bu okulu bitirdi. Bir müddet ilkokul öğretmenliği […]

Görsel Yok

Ziyâ Gökalp

19 Şubat 2020 admin 0

Yirminci asır Türk sosyolog, yazar ve şâiri. 1876’da Diyarbakır’da doğdu, asıl ismi Mehmed Ziyâ’dır. Önce mahalle mektebinde okudu. Diyarbakır Askerî Rüştiyesi ve Mülkiye İdâdisini bitirdikten […]

Görsel Yok

Ziyâ Osman Saba

19 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri şâirlerinden. İstanbul’da 1910’da doğdu. Galatasaray Lisesini 1931’de, İstanbul Hukuk Fakültesini 1936’da bitirdi. Şiirlerini lise yıllarında iken yazmaya başladı ve ilk şiiri Servet-i Fünun […]

Görsel Yok

Ziyâ Paşa

19 Şubat 2020 admin 0

Tanzimat devri yazar, şâir ve devlet adamlarından. Esas ismi Abdülhamid Ziyâüddîn’dir. 1825’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir bölümünü Süleymaniye’deki Edebiye Mektebi ile Beyazıt […]

image_pdfimage_print